BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/BXD-KTXD
V/v: chi phí lưới bao che bảo vệ an toàn xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toánKSI Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 01/CV /CNKSi/2013 ngày7/10/2013 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam về chi phí lưới baoche bảo vệ an toàn xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công trình cao tầng có yêu cầu bao che lưới bảo vệ antoàn xây dựng công trình, trường hợp có thiết kế, dự toán được phê duyệt riêngthì chi phí này được lập dự toán theo quy định và không tính chi phí an toànlao động, bảo vệ môi trường trong chi phí trực tiếp khác quy định tại Thông tưsố 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
L- ưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn