BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QLCL-DA
V/v thương thảo hợp đồng Gói thầu số 15 và 19

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Thực hiện Quyết định 1925/QĐ-BNN-XD ngày 14/8/2012 của BộNông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựngcông trình Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-QLCL ngày 11/3/2014 của Cục Quảnlý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phê duyệt dự toán các gói thầu thiết bịsố 15, 16, 18, 19, 20 thuộc Dự án đầu tư XDCT Trung tâm Chất lượng nông lâmthủy sản vùng 2 - Đà Nẵng;

Sau khi xem xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại báocáo ngày 17/6/2014 và kết quả thẩm định của Phòng Tài chính và Văn phòng ngày19/6/2014, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiếnnhư sau:

1. Chỉ định nhà thầu có tên dưới đây thực hiện gói số 15 vàsố 19 thuộc Dự án nêu trên như sau:

a) Gói thầu số 15 - Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng cháy,chữa cháy

- Tên nhà thầu: Cty cổ phần Xây lắpThủy sản Việt Nam.

- Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: (0511) 3.954968 Fax: (05611) 3954966

b) Gói thầu số 19 - Cung cấp và lắp đặt kho bảo quản đônglạnh

- Tên nhà thầu: Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận LiênChiểu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: (0511) 3736252 Fax:(05611) 3736253

2. Ủy quyền Giám đốc Trung tâm vùng 2 - Phó trưởng Ban QLDA2, đại diện Chủ đầu tư thực hiện một số công việc trong lựa chọn nhà thầu đốivới 02 gói thầu nêu trên, cụ thể:

a) Căn cứ mục tiêu, phạm vi công việc và giá gói thầu đượcphê duyệt, thông báo và gửi dự thảo hợp đồng tới các nhà thầu có tên tại Mục 1.

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, hai bên thương thảo, hoànthiện hợp đồng làm cơ sở để chỉ định chính thức và ký kết hợp đồng.

Nội dung thương thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạmvi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việccần đạt được và giá hợp đồng.

Lưu ý, trong thương thảo có đề nghị giảm giá so với giá trịgói thầu được duyệt nhằm lượng hóa hiệu quả của việc chỉ định thầu.

c) Lập Biên bản thương thảo hợp đồng có ký, đóng dấu của đạidiện nhà thầu và xác nhận của Giám đốc Trung tâm vùng 2 để trình Cục trưởng kýduyệt.

Đề nghị Trung tâm vùng 2 khẩn trương thực hiện và gửi Biênbản thương thảo hợp đồng, Hợp đồng về Cụctrước ngày 26/6/2014 để xem xét, phê duyệt kết quả chỉ định thầuvà ký kết hợp đồng với nhà thầu.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đơn vịbáo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLXDCT (để b/c);
- Lưu: VT, DA, TC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp