>> Xem thêm: Chi Đảng phí như thế nào là hợp lý? Cách tính tiền Đảng phí 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 141-CV/VPTW/nb
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
- Các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TWngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí, Văn phòng Trung ương Đảnghướng dẫn thực hiện như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG ĐẢNGPHÍ CỦA ĐẢNG VIÊN

Thu nhập hằng tháng của đảng viênđể tính đóng đảng phí bao gồm: tiền lương, một số khoản phụ cấp; tiền công;sinh hoạt phí; thu nhập khác. Đảng viên xác định được thu nhập thường xuyên,đóng đảng phí theo tỉ lệ (%) của thu nhập hằng tháng (chưa tính trừ thuế thunhập cá nhân); đảng viên khó xác định được thu nhập thì quy định mức đóng cụthể hằng tháng cho từng loại đối tượng.

1- Đảng viêntrong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xãhội, đơn vị lực lượng vũ trang:

1.1- Đảng viên trong các cơ quanhành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội-nghềnghiệp đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc,tiền lương tăng thêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), các khoản phụcấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công.

1.2- Đảng viên trong lực lượng vũtrang nhân dân:

a) Đảng viên trong Quân đội nhândân:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệphưởng lương theo cấp bậc quân hàm đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương,các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ, mức đóngđảng phí hằng tháng bằng 1% phụ cấp.

- Công nhân viên quốc phòng, laođộng hợp đồng, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiềnlương tăng thêm), các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội, tiền công.

b) Đảng viên trong Công an nhândân:

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lươngtheo cấp bậc quân hàm, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, cáckhoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Công nhân, viên chức, người laođộng hợp đồng, lao động tạm tuyển, mức đóng đảng phí bằng 1% tiền lương (baogồm cả tiền lương tăng thêm), các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội, tiềncông.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ cóthời hạn hưởng phụ cấp quân hàm; học sinh, học viên hưởng sinh hoạt phí, mức đóngđảng phí hằng tháng bằng 1% phụ cấp, sinh hoạt phí.

Đối với đảng viên thuộc các đốitượng trên đây, nếu làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trangthì mức đóng đảng phí như đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp.

2- Đảng viên hưởng lương bảo hiểmxã hội, đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

3- Đảng viên làm việc trong cácdoanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế:

3.1- Đảngviên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinhtế, giáo dục, y tế, báo chí…), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương(bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công.

3.2- Đảngviên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiềnlương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập kháctừ quỹ tiền lương của đơn vị. Đối với các đảng viên làm việc trong các doanhnghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần(Nhà nước không nắm cổ phần chi phối); doanh nghiệp tư nhân, đảng viên tự kêkhai tiền lương, phụ cấp lương tính đóng đảng phí với chi bộ; trường hợp khóxác định được tiền lương thì mức đóng đảng phí tối thiểu bằng 1% mức tiềnlương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

4- Đảng viên khác ở trong nước:

4.1- Đảng viên thuộc các ngành nghềnông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, laođộng tự do…:

a) Trong độ tuổi lao động:

- Khu vực nội thành thuộc các thànhphố trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 10.000 đồng/tháng.

- Khu vực nội thành đô thị loại I,loại II, loại III của các tỉnh trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 8.000đồng/tháng.

- Khu vực miền núi, vùng sâu, vùngxa, biên giới, hải đảo (địa bàn khu vực III theo quy định của Chính phủ) đóngđảng phí 4.000 đồng/tháng.

- Các khu vực còn lại đóng đảng phí6.000 đồng/tháng.

b) Đối với đảng viên ngoài độ tuổilao động (trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam); đảng viên là thươngbinh, bệnh binh, người mất sức lao động, mức đóng đảng phí bằng 50% đảng viêntrong độ tuổi lao động theo từng khu vực.

4.2- Đảng viên là học sinh, sinhviên không hưởng lương, phụ cấp, mức đóng đảng phí 3.000 đồng/tháng.

4.3- Đảng viên là chủ trang trại;chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mức đóng đảng phí theocác khu vực như sau : Khu vực nội thành thuộc các thành phố trực thuộc Trungương đóng đảng phí 30.000 đồng/tháng.

- Khu vực nội thành đô thị loại I,loại II, loại III của các tỉnh trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 25.000đồng/tháng.

- Khu vực miền núi, vùng sâu, vùngxa, biên giới, hải đảo (địa bàn khu vực III theo quy định của Chính phủ) đóngđảng phí 15.000 đồng/tháng.

- Các khu vực còn lại đóng đảng phí20.000 đồng/tháng.

5- Đảng viên sống, học tập, làmviệc ở ngoài nước:

5.1- Đảng viên ra ngoài nước theodiện được hưởng lương hoặc sinh hoạt phí: cơ quan đại diện (kể cả phu nhân, phuquân); doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài và lưu học sinh, chuyên gia, cộng tác viên…,mức đóng đảng phí bằng 1% tiền lương hoặc sinh hoạt phí.

5.2- Đảng viên đi du học tự túc;đảng viên đi xuất khẩu lao động; đảng viên đi theo gia đình, đảng viên là thànhphần tự do làm ăn sinh sống:

a) Đảng viên đi du học tự túc, đảngviên đi theo gia đình, đảng viên là thành phần tự do làm ăn sinh sống:

- Đảng viên đi du học tự túc, đảngviên đi theo gia đình, mức đóng là 2 USD/tháng.

- Đảng viên là thành phần tự do làmăn sinh sống; kinh doanh, dịch vụ nhỏ, mức đóng là 3 USD/tháng.

b) Đảng viên đi xuất khẩu lao động:

- Làm việc tại các nước thuộc cácnước công nghiệp phát triển và các nước có mức thu nhập bình quân trên đầungười cao (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…), mức đóng đảng phí hằng tháng là 4USD/tháng.

- Làm việc tại các nước còn lại,mức đóng hằng tháng là 2 USD/tháng.

5.3- Đảng viên là chủ hoặc đồng chủsở hữu các doanh nghiệp, khu thương mại, mức đóng đảng phí tối thiểu hằng thánglà 10 USD/tháng.

6- Đảng viên có nhiều nguồnthu nhập thì tính đóng đảng phí theo thu nhập ở cơ quan, đơn vị hoặc tại địabàn nơi đảng viên sinh hoạt đảng.

7- Các khoản phụ cấp, trợcấp được trả bằng hiện vật; các khoản phụ cấp không tính đóng bảo hiểm xã hội; trợcấp chính sách xã hội như: trợ cấp người hoạt động cách mạng trước năm 1945,trợ cấp Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Laođộng, trợ cấp thương tật, trợ cấp thân nhân liệt sĩ, trợ cấp nhiễm chất độc dacam…. không tính vào thu nhập để tính đóng đảng phí .

8- Khuyến khích đảng viênthuộc mọi đối tượng trên đây tự nguyện đóng đảng phí cao hơn mức quy định nhưngphải được chi uỷ đồng ý.

9- Đảng viên có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xemxét, báo cáo lên cấp uỷ cơ sở quyết định.

II- QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẢNGPHÍ

1- Trích, nộp đảng phí thu được

1.1. Ở trong nước

a) Các chi bộ và đảng bộ bộ phậntrực thuộc đảng bộ cơ sở :

- Các chi bộtrực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn; các chi bộ đại đội; chi bộ đồn, tàubiên phòng, tàu hải quân, tàu cảnh sát biển; các chi bộ đài, trạm ra đa; chi bộđóng quân ở các xã biên giới vùng sâu, vùng xa, trên các đảo được trích lại50%, nộp lên cấp uỷ cấp trên 50%.

- Các chi bộ còn lại và các đảngbộ bộ phận được trích lại 30%, nộp lên cấp uỷ cấp trên 70%.

b) Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở xã,phường, thị trấn được trích để lại 90%, nộp 10% lên cấp uỷ cấp trên.

c) Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp;các tổ chức kinh tế được trích để lại 70% nộp 30% lên cấp uỷ cấp trên.

d) Các đảng bộ cấp trên cơ sở hoặcđược giao quyền cấp trên cơ sở, mỗi cấp được trích để lại 50% nộp 50% lên cấpuỷ cấp trên.

đ) Đảng uỷ khối trực thuộc các tỉnhuỷ, thành uỷ được trích để lại 50%, nộp 50% về cơ quan tài chính của các tỉnhuỷ, thành uỷ.

e) Các tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảnguỷ khối trực thuộc Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ươngđược trích để lại 50%, nộp 50% về Văn phòng Trung ương Đảng.

1.2. Ở ngoài nước

a) Chi bộ trực thuộc, đảng bộ trựcthuộc đảng uỷ nước sở tại được trích để lại 30% nộp 70% lên cấp uỷ cấp trên.

b) Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảnguỷ Ngoài nước được trích để lại 50% nộp 50% về Đảng uỷ Ngoài nước.

c) Đảng phí thu được của Đảng uỷNgoài nước nộp 100% về Văn phòng Trung ương Đảng.

2- Quản lý và sử dụng đảng phí

2.1- Đảng phí được trích để lại ởcác cấp được sử dụng như sau:

- Chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộphận, số đảng phí được trích lại chi phục vụ cho hoạt động công tác đảng.

- Các tổ chứccơ sở đảng; tổ chức cấp trên cơ sở đảng không là đơn vị dự toán, số đảng phítrích giữ lại không tính vào định mức chi thường xuyên mà được bổ sung vàonguồn kinh phí hoạt động của các tổ chức đảng.

- Các đảng uỷ khối trực thuộc tỉnhuỷ, thành uỷ; các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, số đảng phí trích để lạiđược bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức đảng.

- Các huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ trựcthuộc tỉnh; tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; Quân uỷ Trung ương, Đảnguỷ Công an Trung ương và cơ quan tài chính đảng ở Trung ương, số thu đảng phíđược trích giữ lại không tính vào định mức kinh phí chi thường xuyên của cơ quan,đơn vị mà được lập quỹ dự trữ của Đảng ở cấp đó. Quỹ dự trữ được dùng bổ sung chihoạt động của cấp uỷ, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đảng trực thuộccó khó khăn; cấp uỷ đảng quyết định việc chi tiêu từ quỹ dự trữ.

2.2- Chế độ hạch toán và báo cáo

a) Chế độ hạch toán

a.1- Đối với các tổ chức cơ sở đảng,cấp trên cơ sở đảng không là đơn vị dự toán thực hiện theo Quyết định số84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 và Thông tư liên tịch số 225/2004/TTLT-BTCQTTV-BTC ngày 5-4-2004 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính.

a.2- Đối với các tổ chức đảng là đơn vị dự toán thực hiện như sau:

- Số đảng phí thu được ghi:

Nợ TK 111, 112 - Tiền mặt, tiền gửingân hàng

Có TK 5118 (51181) - Thu đảng phí

- Số đảng phí nộp lên cấp trênghi:

Nợ TK 5118 (51181) - Thu đảng phí

Có TK 111, 112 - Tiền mặt, tiền gửingân hàng

- Cuối kỳ kết chuyển số đảng phíthu được ghi :

+ Đối với các đảng uỷ khối trựcthuộc tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương (không được lậpquỹ dự trữ) ghi :

Nợ TK 5118 (51181) - Thu đảng phí

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động

+ Đối với các tổ chức đảng được lậpquỹ dự trữ ghi:

Nợ TK 5118 (51181) - Thu đảng phí

Có TK 463 - Nguồn kinh phí dự trữ

- Sử dụng nguồn kinh phí dự trữ:

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cáctổ chức đảng trực thuộc có khó khăn ghi:

Nợ TK 463 - Nguồn kinh phí dự trữ

Có TK 111, 112 - Tiền mặt, tiền gửingân hàng

+ Bổ sung chi hoạt động cấp uỷghi :

Nợ TK 463 - Nguồn kinh phí dự trữ

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động

b) Chế độ báo cáo

Các cấp uỷ có trách nhiệm tổng hợpthu, nộp, sử dụng đảng phí của cấp mình và toàn đảng bộ, lập báo cáo gửi lêncấp uỷ cấp trên. Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm tổng hợp thu, nộp, sửdụng đảng phí của toàn Đảng, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Chế độ báo cáo thực hiện theo Phụlục Sổ và Báo cáo thu nộp đảng phí kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đảng viên đóng đảng phí hằngtháng trực tiếp cho chi bộ. Chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận nộp đảng phí lêncấp trên theo tháng; các tổ chức cơ sở đảng còn lại nộp và gửi báo cáo lên cấptrên theo quý, trừ một số địa bàn đặc biệt do tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trựcthuộc Trung ương quy định.

2- Cấp uỷ hoặc cơ quan tài chínhđảng cấp trên và uỷ ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫnthường xuyên việc thực hiện quy định về chế độ đảng phí.

Hướng dẫn này được phổ biến, quántriệt đến chi bộ, đảng viên và có hiệu lực từ ngày 01-4-2011, thay thế Hướngdẫn số 724-HD/TCQT, ngày 12-10-2001; Công văn số 898-CV/TCQT, ngày 5-12-2001của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương; Quyết định số 912-QĐ/TCQT, ngày12-10-2001 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương. Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc, các cấp uỷ và đảng viên phản ánh về Văn phòng Trung ương Đảngđể nghiên cứu, giải quyết.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Huy Cường

>> Xem thêm: Mức đóng Đảng phí đối với Đảng viên đã về hưu như thế nào ? Quy định về mức đóng Đảng phí ?