BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2536/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu linh kiện điện thoại và bo mạch điện tử.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuận Phát IMOSO.
 (Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 0110/CV-TPIMS ngày 25/01/2010 của Côngty Cổ phần Thuận Phát IMOSO về thuế nhập khẩu linh kiện sản xuất, lắp ráp điệnthoại và bo mạch điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Khoản 9, Điều 16 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu; Khoản 15, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005của Chính phủ; Điểm 6, mục I, phần A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ, thì nguyên liệu, vật tư, linhkiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệtkhuyến khích đầu tư hoặc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm, kể từ ngày bắtđầu sản xuất.

Những nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễnthuế trong thời hạn 5 năm nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại Mục A, phần II,Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương Mại.

2. Căn cứ hướng dẫn tại qui tắc 2a, Phụ lục 2 ban hành kèmtheo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫnviệc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệulực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thì: Một mặt hàng được phân loại trong một nhómhàng, thì những mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện nhưngđã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện cũng thuộcnhóm đó. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoànthiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiệnnhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời. Trường hợp khi làm thủ tục hải quan, cơ quanhải quan và người khai hải quan chưa có đủ cơ sở để phân loại vào cùng nhóm mãsố với mặt hàng nguyên chiếc như qui định của qui tắc này nên đã tạm thời phânloại theo từng linh kiện thì xử lý theo nguyên tắc sau:

- Nếu người nộp thuế sử dụng một phần linh kiện nhập khẩu vàxuất trình được chứng từ mua vật tư, nguyên liệu để tự sản xuất linh kiện hoặcchứng từ mua linh kiện của cơ sở sản xuất linh kiện trong nước phục vụ cho việclắp ráp sản phẩm, thì phân loại theo từng linh kiện;

- Nếu người nộp thuế sử dụng toàn bộ linh kiện nhập khẩu(bao gồm cả linh kiện mua của đơn vị khác nhập khẩu) hoặc sử dụng linh kiệndạng đã lắp liên kết các cụm linh kiện vào với nhau từ nước ngoài, thì phânloại theo mặt hàng nguyên chiếc;

- Các trường hợp sử dụng hoặc bán cho tổ chức, các nhân khácsử dụng số linh kiện nhập khẩu để làm phụ tùng thay thế thì phân loại theo từnglinh kiện.

3. Theo qui định tại Khoản 3, Điều 93 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, thì:

- Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu cóxuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốctrong quan hệ thương mại với Việt Nam.

- Thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định cụ thể cho từngmặt hàng tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được hướng dẫn thựchiện tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

4. Trường hợp của Công ty Cổ phần Thuận Phát IMOSO, nếu Côngty sử dụng toàn bộ linh kiện nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm thì được phân loạitheo mã số của mặt hàng nguyên chiếc. Về mức thuế, xác định theo nguyên tắc nêutại Điểm 3 trên, tức linh kiện nhập khẩu có xuất xứ từ nước, khu vực được hưởngmức thuế nào thì áp dụng mức thuế của mặt hàng nguyên chiếc có xuất xứ từ nước,khu vực đó. Ví dụ; nếu Công ty nhập khẩu toàn bộ linh kiện để lắp ráp điệnthoại từ nhiều nước, nhiều khu vục khác nhau; có linh kiện nhập khẩu từSingapore, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ thì toàn bộ các linh kiện nàyđược phân loại theo nguyên chiếc; những chi tiết linh kiện nhập khẩu từSingapore, Thái Lan nếu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) fom E thìđược áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu của điện thoại nguyên chiếc qui địnhtại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậudịch tự do ASEAN-Trung Quốc (gọi tắt là Biểu thuế ASEAN-Trung Quốc); Linh kiệnnhập khẩu từ Đài Loan, Mỹ không được áp dụng mức thuế nhập khẩu của điện thoạinguyên chiếc của Biểu thuế ASEAN-Trung Quốc mà phải áp dụng mức thuế nhập khẩucủa điện thoại nguyên chiếc qui định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (gọi tắt làBiểu thuế MFN).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thuận PhátIMOSO được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn