BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 266 CV/VPTW/nb
V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.

Theo đề nghị của các tỉnh ủy, thànhủy, Văn phòng Trung ương Đảng sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Công văn số 141-CV/VPTW/nb,ngày 17-3-2011 về chế độ đảng phí như sau:

1. Quy định tại điểm 1, mục I về mứcđóng đảng phí của “đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đóng đảng phí hằng thángbằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc tiền lương tăng thêm theo quyđịnh của cơ quan có thẩm quyền), các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội;tiền công” thu nhập tính đóng đảng phí của đảng viên bao gồm:

- Tiền lương theo ngạch bậc, tiền lươngtăng thêm do thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CPngày 17-10-2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03/2006/TTLT-BTC-BNVngày 17-01-2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

- Các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niênvượt khung, thâm niên nghề được tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độtiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

- Các khoản phụ cấp không tính thu nhậpđóng đảng phí, như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp nghề không tính đóng bảohiểm xã hội.

2. Quy định tại tiết 3.1 điểm 3, mụcI “Đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sựnghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí...), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xãhội; tiền công”; thu nhập tính đóng đảng phí bao gồm:

- Tiền lương theo ngạch bậc; tiền lươngtăng thêm (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

- Các khoản thu nhập tăng thêm khácđược chi từ quỹ tiền lương của đơn vị.

- Các khoản phụ cấp được tính đóng bảohiểm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độtiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

3. Quy định tại điểm 3.2 “Đảngviên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiềnlương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập kháctừ quỹ tiền lương của đơn vị” được hướng dẫn như sau:

- Các khoản thu nhập từ quỹ tiền lươngcủa doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm, các khoản tiềnlương tăng thêm từ kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độtiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

4. Quy định tại khổ 1, tiết a, khoản1.1, điểm 1, mục II “Các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn; cácchi bộ đại đội, chi bộ đồn, tàu biên phòng; tàu hải quân, tàu cảnh sát biển;các chi bộ đài, trạm rada; các chi bộ đóng quân ở các xã biên giới vùng sâu,vùng xa, trên các đảo được trích lại 50%, nộp lên cấp ủy cấp trên 50%”,được hướng dẫn như sau:

- Các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã,phường, thị trấn ở các xã biên giới vùng sâu, vùng xa (địa bàn khu vực II (nếucó) và khu vực III theo quy định của Chính phủ).

- Các chi bộ đại đội, chi bộ đồn, tàubiên phòng, tàu hải quân, tàu cảnh sát biển; các chi bộ đài, trạm rada trongđơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở các xã biên giới vùng sâu, vùng xa, trêncác đảo (địa bàn khu vực II (nếu có) và khu vực III theo quy định củaChính phủ).

5. Quy định tại khổ 2, tiết 2.1, điểm2, mục II “Quản lý và sử dụng đảng phí”, được sửa đổi như sau:

- Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã, phường,thị trấn; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổchức kinh tế. Số đảng phí trích giữ lại được cân đối vào dự toán chi hoạt độngcủa tổ chức đảng.

- Các đảng ủy khối trực thuộc tỉnh ủy,thành ủy; các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, số đảng phí trích giữ lại đượcbổ sung vào kinh phí hoạt động của cấp ủy đảng không trừ vào định mức giao dựtoán kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Các nội dung khác thực hiện theo Côngvăn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Vụ Tài chính,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Huy Cường