BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2896/LĐTBXH-TCCB
V/v đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Từ năm 2006 đến nay, Chính phủ và Bộ đã ban hành nhiều vănbản liên quan đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc và Quy chếlàm việc (Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viênchức nhà nước; Quyết định số 1860/QĐ-LĐTBXH ngày 11/12/2008 ban hành Quy chếlàm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 1519/QĐ-LĐTBXHngày 05/11/2008 ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác, học tậphoặc giải quyết việc riêng ở nước ngoài; Quyết định số 697/QĐ-LĐTBXH ngày01/6/2009 ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành laođộng, thương binh và xã hội …). Nhìn chung các đơn vị và cán bộ, công chức,viên chức thực hiện nghiêm túc các Quy chế. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vàcá nhân thực hiện chưa đúng các quy định của Chính phủ và của Bộ.

Để thực hiện đúng Chỉ thị của Chính phủ và các Quy chế củaBộ, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức,viên chức của đơn vị chấp hành đúng các quy định của Chính phủ, của Bộ và Quychế, nội quy của đơn vị, đặc biệt tập trung vào các nội dung sau:

- Chấp hành đúng quy định của Bộ về việc giới thiệu cán bộ,công chức để các tổ chức quốc tế mời đích danh cán bộ, công chức, viên chức củađơn vị đi công tác, học tập ở nước ngoài; giải quyết để cán bộ, công chức, viênchức nghỉ phép, nghỉ giải quyết việc riêng ở nước ngoài.

- Khi đi công tác trong nước phải xin ý kiến cấp có thẩmquyền, đặc biệt là đối với người đứng đầu đơn vị.

- Trang phục đến công sở phải gọn gàng và đeo thẻ công chức.

- Không uống rượu bia trước và trong giờ làm việc; khắc phụctình trạng đi muộn về sớm, chơi game trong giờ làm việc.

- Thực hiện đúng các quy định của Bộ về quan hệ giải quyếtcông việc giữa các đơn vị thuộc Bộ; chấp hành đúng quy định về thời gian và cácbáo cáo theo yêu cầu của đơn vị chuyên môn.

- Không được phát ngôn, kết luận theo quan điểm cá nhân khinhân danh cơ quan, đơn vị; không làm lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác theoquy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, cácđơn vị chức năng theo dõi việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng và Quy chế củaBộ ở các đơn vị và cá nhân theo thẩm quyền; hằng quý báo cáo Bộ bằng văn bản./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương