BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 4741-CV/BTCTW
về một số vấn đề về đào tạo cao cấp lý luận chính trị-hành chính

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 8 tháng 3năm 2013 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luậnchính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, sau khi thống nhất với Học việnChính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, BanTổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viênTrung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký đề nghị các cấp ủy, cơquan, đơn vị cử cán bộ đi học và các cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị –hành chính thực hiện một số nội dung sau:

1.Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc Kết luận số57-KL/TW ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư, nâng cao nhận thức về công tácđào tạo lý luận chính trị; gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo lý luận chính trịvới quy hoạch và sử dụng cán bộ; lựa chọn cử cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luậnchính trị – hành chính tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia HồChí Minh và các Học viện Chính trị – Hành chính khu vực (Trung tâm Học việnvà các Học viện khu vực) đúng đối tượng và tiêu chuẩn; phối hợp chặt chẽ côngtác tuyên truyền, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng để thựchiện nghiêm chế độ học tập, bảo đảm chất lượng, khắc phục những hạn chế nhất làtình trạng chạy theo bằng cấp trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị –hành chính.

2. Đối tượng học cao cấp lý luận chính trị – hành chính

2.1. Vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương trởlên của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tỉnh ủyviên, thành ủy viên, trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phốtrở lên; cán bộ chủ chốt cấp huyện (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhândân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân) và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chứcdanh này.

2.2. Trưởng, phó phòng và tương đương của các bộ,ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng phòng và tươngđương của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp ủy viên cấp huyện,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tươngđương; trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; cán bộ đượcquy hoạch vào các chức danh nêu trên.

3. Tiêu chuẩn cán bộ cử đi học cao cấp lýluận chính trị - hành chính

3.1. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong hệthống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

3.3. Về độ tuổi

- Đối với hệ tại chức: Cán bộ đang giữ chức danhquy định tại Mục 2 có tuổi đời từ 40 tuổi trở lên đối với nam, 35 tuổi trở lênđối với nữ.

- Đối với hệ tập trung: Cán bộ đang giữ chứcdanh quy định tại Mục 2 có tuổi đời dưới 40 tuổi đối với nam, dưới 35 tuổi đốivới nữ.

4. Một số quy định riêng

4.1. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tạiMục 2 hiện đang công tác từ 3 năm trở lên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặcbiệt khó khăn, các huyện biên giới, hải đảo, đơn vị và vị trí công tác đặc thù,nếu chưa có bằng tốt nghiệp đại học thì phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặccao đẳng về chuyên môn và bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị –hành chính hoặc trung cấp lý luận chính trị.

4.2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tạiMục 2 hiện đang công tác từ 3 năm trở lên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặcbiệt khó khăn, các huyện biên giới, hải đảo, đơn vị và vị trí công tác đặc thù,được ưu tiên học hệ tại chức trẻ hơn 5 tuổi so với quy định tại Mục 3.3.

4.3. Các chức sắc tôn giáo có yêu cầu học cao cấplý luận chính trị - hành chính thì được học tại các Học viện khu vực, do cấpủy trực thuộc Trung ương đề nghị và có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chứcTrung ương.

5. Phân cấp đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hànhchính

5.1. Trung tâm Học viện đào tạo đối tượng quy địnhtại Mục 2.1.

5.2. Các Học viện khu vực đào tạo đối tượng quyđịnh tại Mục 2.2.

6. Số lượng học viên mỗi lớp học: Lớp hệ tập trung không quá50 học viên/lớp, lớp hệ tại chức không quá 110 học viên/lớp.

7. Việc xét duyệt và thẩm định cán bộ đihọc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung và tại chức tại hệthống Học viện từ năm 2013 được tiến hành theo quy trình sau:

7.1. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi họctrên cơ sở chỉ tiêu được giao, lập hồ sơ cán bộ cử đi học theo quy định. Trungtâm Học viện và các Học viện khu vực theo phân cấp, xét duyệt hồ sơ, lập danhsách học viên theo từng lớp đúng đối tượng, tiêu chuẩn (theo mẫu đính kèm) vàchuyển danh sách học viên về cơ quan được giao thẩm định như sau:

- Ban Tổ chức Trung ương thẩm định danhsách học viên do Trung tâm Học viện chiêu sinh và gửi thông báo kết quả thẩm định(kèm theo danh sách học viên đã thẩm định) cho Trung tâm Học viện trong vòng 10ngày làm việc, tính từ ngày nhận được danh sách học viên do Trung tâm Học việnchuyển đến; thực hiện thẩm định danh sách học viên do các Học viện khu vựcchiêu sinh khi cần thiết.

- Trung tâm Học viện thẩm định danh sách họcviên do các Học viện khu vực chiêu sinh và gửi thông báo kết quả thẩm định (kèmtheo danh sách học viên đã thẩm định) cho các Học viện khu vực trong vòng 10ngày làm việc, tính từ ngày nhận được danh sách học viên do các Học viện khu vựcchuyển đến; báo cáo kết quả thẩm định (kèm theo danh sách học viên đã thẩm định)về Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, kiểm tra.

Trong thẩm định, những trường hợp đặc biệt, thựcsự cần thiết, có nhu cầu nhưng chưa bảo đảm đủ tiêu chuẩn cử đi học cao cấp lýluận chính trị – hành chính, hoặc số lượng học viên một lớp thay đổi so vớiquy định mà được cấp ủy trực thuộc Trung ương đề nghị thì Giám đốc Học việnChính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xin ý kiến và được Ban Tổ chứcTrung ương đồng ý bằng văn bản mới gọi nhập học.

7.2. Danh sách học viên đã được Ban Tổ chứcTrung ương, Trung tâm Học viện thẩm định là danh sách chính thức để Trung tâm Họcviện, các Học viện khu vực gọi học viên nhập học và là căn cứ khi xét tốt nghiệpcho học viên.

8. Ban Tổ chức Trung ương thực hiện kiểmtra, giám sát, khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm Học viện,các Học viện khu vực và các đơn vị liên quan theo quy định.

9. Hằng năm, các cấp ủy, cơ quan, đơn vịlập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gửi về Ban Tổ chức Trung ương trong tháng 8 đểtổng hợp và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho năm tiếp theo.

Công văn này thay thế cho các văn bản liên quanvề đào tạo cao cấp lý luận chính trị – hành chính trước đây của Ban Tổ chứcTrung ương.

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG