BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/BXD-KTXD
V/v: Thẩm định giá vật tư, thiết bị trong giá đề xuất của Nhà thầu và thẩm định bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012.

Kínhgửi : Văn phòng Quốc hội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 297/VPQH-ĐTXD ngày 21/02/2012 và văn bản số 392/VPQH-ĐTXD ngày 05/3/2012 củaVăn phòng Quốc hội đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định giá vật tư, thiết bị trong giáđề xuất của nhà thầu và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạngmục còn lại của dự án đầu tư xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Vănphòng Quốc hội. Sau khi nghiên cứu và làm việc trực tiếp với Ban quản lý các dựán đầu tư xây dựng – Văn phòng Quốc hội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghịđịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình, thì Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán công trình trướckhi phê duyệt. Nội dung thẩm định bao gồm: (a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khốilượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; (b) Kiểm tra tính đúng đắn,hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức chi phítỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong dựtoán công trình; (c) Xác định giá trị dự toán công trình.

Trường hợp Chủ đầu tư không đủđiều kiện, năng lực thẩm định thì được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủđiều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thẩm tra dự toán công trình. Nộidung thẩm tra như nội dung thẩm định của Chủ đầu tư theo mục a, b, c nêu trên.Sau khi có kết quả thẩm tra, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán công trình (khôngphải thẩm định lại). Tổ chức, cá nhân tư vấn thực hiện thẩm tra dự toán côngtrình chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về kết quả thẩm tra.

Trường hợp, Chủ đầu tư cần thiếtphải thẩm định giá vật tư, thiết bị làm cơ sở lập dự toán công trình thì thuêDoanh nghiệp thẩm định giá (theo quy định tại Mục 3 - Thẩm định giá của Pháplệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Quốc hội) để thẩm định theoquy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Văn phòng Quốc hội tổ chức phê duyệt dự toán xây dựng công trìnhtheo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu