BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5842/BGDĐT-VP
V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ kết quả các đợt rà soát,đánh giá định kỳ về chương trình, sách giáo khoa (CT, SGK) của các môn học,hoạt động giáo dục phổ thông và đề xuất của các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT),sau khi chỉnh sửa qua tiếp thu góp ý của các tập thể và cá nhân, Bộ GDĐT banhành tài liệu Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các mônhọc (kèm theo Công văn này) để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹnăng, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường.

Điều chỉnh nội dung dạy học theohướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối vớihọc sinh, các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lýthuyết, để giáo viên, học sinh dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêmđiều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chươngtrình giáo dục phổ thông.

Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhàxuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 (là SGK của CT chuẩn đối với cấpTHPT) và được áp dụng từ năm học 2011-2012. Nếu giáo viên và học sinh sử dụngSGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SKG năm 2011 để điều chỉnh, áp dụngcho phù hợp.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạocác cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thực hiện hướng dẫn này.Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có góp ý thêm hoặc có vướng mắc, đề nghịcác Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trunghọc hoặc Vụ Giáo dục thường xuyên, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, HàNội) bằng văn bản và gửi qua địa chỉ email: [email protected];[email protected]; [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN, Nhà XBGDVN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN