BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7203/BYT-KH-TC
V/v phân loại, phẫu thuật, thủ thuật và thanh toán chi phí chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực Trung ương;
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Bệnh viện thuộc bộ, ngành.

Bộ Y tế nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội ViệtNam số 2681/BHXH-CSYT ngày 23/7/2014 về thanh toán chi phí khám, chữa bệnhBHYT, công văn số 3593/BHXH-CSYT ngày 29/9/2014 về thực hiện Quyết định 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Ngày 26/02/2014, Liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, BộTài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Thông tư liên tịchsố 10/2014/TTLT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTgngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấpđặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế cônglập và chế độ phụ cấp chống dịch (sau đây viết tắt là Thông tư số 10). Thông tưcó hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014. Theo quy định của Thông tư, mức chi phí chitrả chế độ phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được cộng thêm vào giángày giường, giá phẫu thuật, thủ thuật. Thẩm quyền quy định mức cộng thêm theophân cấp tại Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 10. Đây cũng là một bước thực hiệnlộ trình điều chỉnh giá theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chínhphủ.

2. Tại Khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ có giao “Bộ trưởng Bộ Ytế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và quy định cụ thể Danh mụccác thủ thuật được hưởng phụ cấp thủ thuật; hướng dẫn định mức nhân lực trong từngca phẫu thuật thủ thuật”. Hiện nay, Bộ Y tế đang trong quá trình xây dựng Thôngtư quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng caphẫu thuật, thủ thuật để thay thế Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục phân loại Phẫu thuật và Thủ thuật vàQuyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hànhdanh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổsung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

Để triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế theo lộtrình quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP trong thời gian chờ đợi Bộ Y tếban hành Thông tư quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lựctrong từng ca phẫu thuật, thủ thuật thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị:

(i) Về phân loại phẫu thuật, thủ thuật: tiếp tục thựchiện theo Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế vềban hành Danh mục phân loại Phẫu thuật và Thủ thuật và Quyết định số2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục phânloại thủ thuật được hưởng phụ cấp.

(ii) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhấtsố lượng người trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật hoặc theo từng chuyên khoa đểcó cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mức thu cộng thêm chi phí chi trả phụcấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế cho phù hợp.

(iii) Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xãhội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thanh toán chi phíchi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tếtheo đúng Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đơn vị thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướngmắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên;
- Cục QLKCB; Vụ BHYT; Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn