BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/TCHQ-TXNK
V/v xin điều chuyển tiền do nộp nhầm

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Tiến.
(Lô A 34/I-A35 /I Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 280211/CV-XNT ngày 28/02/2011 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu NamTiến về việc xin điều chuyển số tiền thuế do nộp nhầm. Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩmquyền được giao, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửakhẩu Cảng Sài gòn khu vực 1 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướngdẫn giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Tiến được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn