1. Một số điều tiêu biểu mà Đảng viên không được thực hiện

Theo quy định của pháp luật, Đảng viên phải tuân thủ một loạt các quy tắc và nguyên tắc đạo đức và hành vi. Dưới đây là danh sách chi tiết về những điều mà Đảng viên không được phép làm:

- Không tuân theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng: Đảng viên không được nói, viết hoặc thực hiện các hành động trái với hoặc không tuân thủ Cương lĩnh chính trị của Đảng, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế và quyết định của Đảng. Đảng viên cũng phải tuân theo các quy định của pháp luật và không được thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

- Không tuân thủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng: Đảng viên phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Điều này bao gồm việc không tự ứng cử, nhận đề cử hoặc thực hiện đề cử cho các chức danh thuộc tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng khi chưa có sự cho phép từ các tổ chức Đảng có thẩm quyền.

- Không phản bác hoặc xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Đảng viên không được phản bác hoặc xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hai nguyên tắc lý luận cơ bản mà Đảng đang dựa vào.

- Không thực hiện trách nhiệm nêu gương: Đảng viên phải nêu gương cho các thành viên khác và tham gia vào việc xây dựng một môi trường tự giác và đoàn kết. Không thực hiện trách nhiệm này có thể bị coi là thiếu đạo đức Đảng.

- Không thực hiện hành vi chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi: Đảng viên không được thực hiện các hành vi nhằm lợi ích cá nhân, cơ hội hoặc vụ lợi cá nhân mà không phù hợp với lợi ích của Đảng và quần chúng.

- Không có "tư duy nhiệm kỳ": Đảng viên không được có tư duy tự cao, xa rời quần chúng, và không nên đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích cộng đồng.

- Không đoàn kết xuôi chiều hoặc theo kiểu dân chủ hình thức: Đảng viên không nên đoàn kết chỉ khi thấy thuận lợi cho mình hoặc tuân theo kiểu dân chủ hình thức mà không bảo vệ hoặc đấu tranh khi thấy sai trái hoặc không đúng.

- Không được có hành vi độc đoán, chuyên quyền và quan liêu: Đảng viên không nên có hành vi độc đoán, lợi dụng quyền lực hoặc quan liêu. Thay vào đó, họ cần tham gia vào quá trình đồng thuận và quyết định cộng đồng.

- Không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc đăng thông tin bí mật: Đảng viên không được cung cấp, để lộ, hoặc làm mất thông tin, tài liệu chứa bí mật của Đảng và Nhà nước. Họ cũng không được viết bài hoặc đăng thông tin không được phép công bố.

- Không tàng trữ, tuyên truyền hoặc phát tán thông tin và tài liệu trái với chủ trương Đảng: Đảng viên không được tàng trữ, tuyên truyền, hoặc phát tán thông tin và tài liệu dưới mọi hình thức nhằm mục đích truyền bá những thông tin, quan điểm mà không tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng hoặc trái với chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Không viết bài sai sự thật hoặc không đăng tải ý kiến phản hồi: Đảng viên không nên viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói hoặc đăng tải thông tin sai sự thật. Họ cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật về việc đăng tải ý kiến phản hồi hoặc cải chính thông tin sai.

- Không sáng tác hoặc sản xuất tác phẩm không lành mạnh: Đảng viên không nên sáng tác, sản xuất hoặc tàng trữ, tán phát những tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật mà không tuân thủ chuẩn mực lành mạnh và trái thuần phong mỹ tục Việt Nam. Những tác phẩm có tính kích động dẫn đến tạo ra tác động xấu trong xã hội cũng không được thúc đẩy.

- Không tán phát thông tin không đúng quy định: Đảng viên không được tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định của pháp luật.

Những quy định này nhằm đảm bảo rằng Đảng viên duy trì tính đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc đạo đức, và đóng góp tích cực vào mục tiêu và lý tưởng của Đảng và Nhà nước.

 

2. Đảng viên có được mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài không?

Tài khoản ngân hàng ở nước ngoài là một tài khoản ngân hàng mà bạn mở tại một ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở một quốc gia khác, không phải là quốc gia bạn đang cư trú hoặc hoạt động kinh doanh. Việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài thường được thực hiện để quản lý tiền và tài sản ở quốc gia ngoài, hoặc để thực hiện giao dịch tài chính quốc tế.

Mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài thường đòi hỏi bạn tuân thủ các quy định tài chính và thuế của cả hai quốc gia. Nó cũng cần tuân thủ các quy định và yêu cầu của ngân hàng cụ thể mà bạn chọn để mở tài khoản. Thông qua tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, bạn có thể quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế một cách thuận tiện.

Theo Điều 9 của Quy định số 37-QĐ/TW 2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm, có một số quy định liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và các hoạt động tài chính liên quan. Dưới đây là một số điểm quan trọng về việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và báo cáo cần tuân theo:

- Mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài: Điều 9 không cấm Đảng viên mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Điều này có nghĩa rằng Đảng viên có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài nếu cần thiết.

- Báo cáo và kê khai: Tuy nhiên, khi Đảng viên thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, họ phải báo cáo và kê khai với tổ chức Đảng quản lý trực tiếp mình. Điều này đảm bảo tính trung thực và ánh sáng trong việc quản lý tài sản và hoạt động tài chính.

- Trình tự quy định: Đảng viên cũng cần tuân thủ trình tự và quy định của pháp luật trong việc mở tài khoản và quản lý tài sản ở nước ngoài. Điều này bao gồm các quy định về việc nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, và mua bán tài sản.

- Tuân thủ pháp luật: Điều 9 và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW 2021 rõ ràng quy định rằng việc nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng Đảng viên phải thực hiện các hoạt động tài chính liên quan đúng quy định và ánh sáng.

Tóm lại, theo quy định của Đảng, Đảng viên có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, nhưng họ cần tuân thủ quy định về báo cáo, kê khai, và tuân thủ pháp luật trong việc quản lý tài sản và các hoạt động tài chính liên quan.

 

3. Ý nghĩa của việc đảng viên mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài 

Mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có thể có nhiều ý nghĩa và mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào tình huống và mục đích của mỗi người. Đối với một đảng viên hoặc cá nhân, ý nghĩa của việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có thể bao gồm:

- Quản lý tài sản quốc tế: Mở tài khoản ở nước ngoài giúp quản lý và đầu tư tài sản ở các thị trường quốc tế. Điều này có thể bao gồm đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hoặc tài sản khác ở các quốc gia khác.

- Kinh doanh quốc tế: Một số người mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để thực hiện giao dịch kinh doanh quốc tế. Điều này có thể bao gồm các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc đầu tư trong thị trường quốc tế.

- Bảo vệ tài sản: Mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có thể giúp bảo vệ tài sản khỏi sự biến động kinh tế, chính trị hoặc tài chính ở quốc gia cư trú. Điều này có thể đảm bảo tính ổn định và an toàn cho tài sản cá nhân.

- Tiện lợi giao dịch quốc tế: Mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có thể giúp tiện lợi cho các giao dịch quốc tế. Bạn có thể dễ dàng chuyển tiền giữa các tài khoản ở nhiều quốc gia và thực hiện giao dịch quốc tế một cách thuận tiện.

- Đảm bảo tài chính trong trường hợp khẩn cấp: Một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài có thể đóng vai trò như một dự phòng tài chính trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống không mong muốn, giúp đảm bảo an toàn tài sản và khả năng truy cập vào tiền và tài sản.

Tuy nhiên, việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài cần tuân thủ quy định của cả hai quốc gia và có thể có sự kiểm soát từ các cơ quan tài chính và thuế. Điều này đảm bảo tính trung thực và tuân thủ các quy định tài chính và thuế quốc tế.

Xem thêm: Đảng viên có được phép định cư ở nước ngoài hay không?