1. Đảng viên dự bị là gì?

Để trở thành một Đảng viên chính thức, Đảng viên sau khi được kết nạp còn phải trải qua 12 tháng dự bị. Trong thời gian này, Đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và phát huy phẩm chất chính trị và đạo đức, tham gia các hoạt động do Chi bộ Đảng tổ chức và đóng Đảng phí đầy đủ. Sau 12 tháng với tư cách là Đảng viên dự bị, nếu xét thấy Đảng viên dự bị có đủ điều kiện thì các cấp Đảng ủy sẽ xem xét quyết định để kết nạp Đảng viên chính thức.

=> Như vậy, Đảng viên dự bị được hiểu là những người đã có đầy đủ điều kiện và đã được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để trở thành Đảng viên chính thức, người vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị. Đây được coi là quá trình để Đảng viên dự bị thử thách bản thân và thể hiện mình xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

* Điều kiện để trở thành 1 Đảng viên dự bị:

- Căn cứ khoản 2 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định điều kiện trở thành Đảng viên như sau:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.”

Như vậy, công dân đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên qua quá trình thực tiễn nếu chứng tỏ được mình là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. Lưu ý, cần xác định rõ ràng trong tính chất ưu tú, sự tín nhiệm thông qua các thành tích cụ thể.

- Căn cứ Điều 5 Điều Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định:

“1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

2.Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.”

Tóm lại, theo quy định trên thì Đảng viên sau khi được kết nạp Đảng phải trải qua 12 tháng làm Đảng viên dự bị, đây là thời gian để Đảng viên dự bị rèn luyện và phấn đấu. Sau thời gian dự bị thì sẽ được chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp. Trường hợp nếu không đủ tư cách Đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách Đảng viên dự bị. Trong giai đoạn dự bị, Đảng viên dự bị được học tập, được rèn luyện trong môi trường của tổ chức Đảng. Thông qua đó, sẽ phát huy và thể hiện năng lực, sự phù hợp cũng như các giá trị cần thiết trong đội ngũ. Thời gian dự bị giúp họ tiếp cận chủ động, cũng như tiến bộ về mọi mặt.

>> Xem thêm: Mẫu Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức

 

2. Quyền và nhiệm vụ của Đảng viên dự bị

2.1. Đảng viên có những quyền gì?

Căn cứ theo Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 thì đảng viên có những quyền sau đây:

- Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

- Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

- Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đối với đảng viên dự bị thì sẽ có tất cả các quyền của đảng viên thông thường trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

 

2.2. Đảng viên có những nhiệm vụ gì?

Bên cạnh những quyền được nêu trên thì mọi đảng viên đều phải có nhiệm vụ đối với Đảng. Theo Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về nhiệm vụ của đảng viên như sau:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

>> Xem thêm: Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất 

 

3. Một số quy định của Đảng viên dự bị

3.1. Những điều Đảng viên dự bị không được làm

Đảng viên dự bị cũng là đối tượng đã được xem xét, kết nạp vào Đảng vì đã làm lễ kết nạp và chỉ khác với Đảng viên chính thức là phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng. Sau thời gian này hoặc sẽ được công nhận Đảng viên chính thức hoặc bị xoá tên khỏi danh sách Đảng viên nếu không đủ tư cách Đảng viên. Do đó, khi đã trở thành Đảng viên thì Đảng viên dự bị cũng phải tuân thủ các quy định nêu tại Quy định 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm gồm 19 điều sau đây:

- Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế… của Đảng, làm những điều pháp luật cấm.

- Xuyên tạc chủ nghĩa Mác, Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vụ lợi, cơ hội, quan liêu, xa rời quần chúng…

- Không chấp hành nguyên tắc, hoạt động của Đảng…

- Viết bài, đăng, cung cấp, để lộ, tuyên truyền, phát tán… thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước. - Đăng bài, đưa tin, cung cấp tài liệu… sai sự thật mà không cải chính; những tác phẩm không lành mạnh, trái thuần phogn mỹ tục, ảnh hưởng xấu đến xã hội…

- Tố cáo bịa đặt, tố cáo giấu tên, mạo tên… hoặc đe doạ, trù dập… người khiếu nại, tố cáo….

 

3.2. Quyền biểu quyết của Đảng viên dự bị

Tại Điều 3 Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.” Căn cứ quy định này, Đảng viên dự bị sẽ có đầy đủ các quyền của Đảng viên chính thức nhưng không có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia họp chi bộ hoặc các hoạt động chung khác của chi bộ, đảng viên dự bị được quyền đóng góp ý kiến của cá nhân mình vào công việc chung của Đảng nhưng không được quyền biểu quyết.

 

3.3. Quyền ứng cử và đề cử của Đảng viên dự tại Đại hội đại biểu đảng bộ

Căn cứ theo Điều 14 Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

“1. Ở đại hội đảng viên, chỉ đảng viên chính thức mới được ứng cử ở đại hội cấp mình để đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị có quyền đề cử đảng viên chính thức để đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội cấp trên.
2. Ở đại hội đại biểu, chỉ đại biểu chính thức mới được ứng cử, đề cử đại biểu chính thức ở đại hội cấp mình để đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
3. Đoàn chủ tịch đại hội đề cử nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị để đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.”

Theo quy định nêu trên thì tại đại hội đại biểu đảng bộ, chỉ có đại biểu chính thức mới được ứng cử, đề cử đại biểu chính thức ở đại hội cấp mình để đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Do đó đảng viên dự bị không có quyền được ứng cử, đề cử tại đại hội đại biểu đảng bộ.

 

4. Đảng viên dự bị có phải tham gia sinh hoạt chi bộ không?

Theo quy định hiện hành, không có loại trừ trường hợp đảng viên dự bị thì không phải sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 quy định công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ như sau:

 

4.1. Đối với sinh hoạt thường kỳ

- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

- Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

 

4.2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

- Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

- Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.

- Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Đồng thời, Điều 8 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 03 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đảng viên dự bị cũng phải tham gia sinh hoạt chi bộ như đảng viên chính thức. Trường hợp đảng viên dự bị không tham gia sinh hoạt chi bộ 03 tháng trong năm thì có thể xem xét, xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị.

>> Xem thêm: Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích. Trân trọng cảm ơn.