Sự đánh đổi (trade-off) là sự xung đột giữa các mục tiêu chính sách dẫn tới kết quả là chỉ đạt được một mục tiêu chính sách sau khi đã từ bỏ mục tiêu khác. Khái niệm này thường được dùng trong bối cảnh lạm phát và thất nghiệp cùng tồn tại: chính phủ chỉ có thể giảm được thất nghiệp khi làm tăng lạm phát, hay nói cách khác là cái giá của việc cắt giảm thất nghiệp là lạm phát và ngược lại. Nếu sự đánh đổi này tồn tại, thì chính phủ không thể đồng thời cắt giảm lạm phát và thất nghiệp, mà chỉ có thể "đổi” một ít lạm phát lấy một ít thất nghiệp.

Xem đường Phillips.