1. Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

Vào ngày 23/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-TTg với nội dung liệt kê Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê. Danh mục này được chia thành hai độ mức bí mật nhà nước, bao gồm:

Bí mật nhà nước độ Tối mật:

  • Gồm các thông tin bí mật nhạy cảm, chỉ dành riêng cho các cấp lãnh đạo chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành, liên quan đến kế hoạch đầu tư và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực phòng thủ đất nước.

Bí mật nhà nước độ Mật:

  • Bao gồm các thông tin kế hoạch đầu tư và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực phòng thủ đất nước ở cấp chiến thuật.
  • Danh mục dự án, báo cáo thuyết minh về đầu tư công, phân bổ ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa được công khai.
  • Quyết định phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa được công khai.
  • Quyết định phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được công khai.
  • Quyết định phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao chưa được công khai.

Đáng chú ý, Quyết định 1441/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2020 và có tầm quan trọng về tính pháp lý để bảo vệ các thông tin quan trọng liên quan đến kế hoạch, đầu tư và thống kê trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội của đất nước.

 

2. Quyết định 1441/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG KÊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành.

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

1. Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật.

2. Danh mục dự án, báo cáo thuyết minh về đầu tư công, phân bổ ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

3. Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

4. Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công khai.

5. Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao chưa công khai.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc


3. Ý nghĩa của việc quy định cụ thể Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê là gì?

Việc quy định cụ thể Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê là một hoạt động quan trọng trong hệ thống pháp lý của một quốc gia. Điều này có ý nghĩa và tác động lớn đến việc quản lý thông tin, bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, tổ chức và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình quản lý và sử dụng các dữ liệu nhà nước.

Ý nghĩa chính của việc quy định danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê bao gồm:

  • Bảo vệ lợi ích quốc gia: Quy định danh mục bí mật nhà nước giúp bảo vệ thông tin và dữ liệu nhạy cảm liên quan đến kế hoạch phát triển quốc gia, đầu tư và thống kê. Điều này giúp ngăn chặn thông tin quan trọng từ việc rơi vào tay các bên thứ ba có thể sử dụng mục đích xấu, gây hại đến lợi ích và an ninh quốc gia.
  • Bảo vệ quyền riêng tư và quyền bảo mật thông tin: Danh mục bí mật nhà nước đảm bảo rằng các thông tin nhạy cảm và quan trọng được bảo vệ, đảm bảo tính riêng tư của cá nhân và tổ chức. Điều này tránh việc thông tin cá nhân và kinh doanh trở nên công cộng, gây rối và tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng.
  • Đảm bảo tính minh bạch và công bằng: Mặc dù danh mục bí mật nhà nước bảo vệ thông tin nhạy cảm, nhưng cũng cần có sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu nhà nước. Quy định rõ ràng danh mục bí mật giúp người dân hiểu và chấp hành các quy định về thông tin, đồng thời tránh việc lạm dụng quyền hạn để che giấu thông tin liên quan đến lợi ích công chúng.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội: Việc đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Các nhà quản lý có thể tự tin và hiệu quả hơn trong việc phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định chính xác và hỗ trợ sự phát triển bền vững của đất nước.

Tóm lại, việc quy định cụ thể danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo tính minh bạch và công bằng, và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia.

Công ty Luật Minh Khuê, với đam mê vượt qua mọi giới hạn và tận tâm phục vụ quý khách hàng, hân hạnh gửi đến quý khách hàng những tri thức pháp lý hữu ích và đáng tin cậy. Cam kết của chúng tôi luôn tập trung vào tính pháp lý hoàn hảo, chắc chắn và minh bạch trong tất cả các hoạt động.

Chúng tôi hiểu rằng quý khách có thể đang đối mặt với những thách thức pháp lý phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đề xuất quý khách hàng hãy nhanh chóng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua số hotline 19006162 để được hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết lắng nghe và tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ, giúp quý khách hàng tìm ra những giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề.

Ngoài ra, nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu hay câu hỏi cụ thể nào, xin vui lòng gửi về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và giải đáp mọi thắc mắc một cách chính xác và đáng tin cậy, đồng thời tôn trọng mức độ tối mật của thông tin và đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác và sự tin tưởng của quý khách hàng. Sẵn lòng đồng hành cùng quý khách trên con đường pháp lý, chúng tôi cam kết mang đến sự an tâm và thành công cho mọi giao dịch và hoạt động của quý khách hàng.