Đầu cơ kiêm lãi (PUT OUT A LINE) là bán khống một số lượng chứng khoán đáng kể của một hoặc nhiều công ty và thường trong một khoảng thời gian để chờ giá hạ. Trái nghĩa của Take on a line. Xem Short sale.

To sell short a substantial amount of the stock of one or more companies and usually over