Đầu tư trực tiếp (DIRECT INVESTMENT) là đầu tư bất động sản bởi ngân hàng được cấp phép tiểu bang và các định chế tiết kiệm. Các ngân hàng được cấp phép tiểu bang được các quy định bang cho phép trong khoảng 20 tiểu bang, để có vị thế vốn cổ phần trong phát triển bất động sản. Những đầu tư trực tiếp bởi các Hiệp hội Tiết kiệm và Cho vay trong các dự án bất động sản đầu cơ, góp phầnvào sự thua lỗ nặng nề cho các Hiệp hội Tiết kiệm và Cho vay vào cuối thập niên 1980, và sự cứu nguy tài chính liên bang của quỹ bảo hiểm tiền gửi S&L vào năm 1989. Luật pháp cấm Ngân hàng quốc gia không được thực hiện những đầu tư này. Luật cải cách, khôi phục và thi hành các định chế tài chính, ràng buộc các định chế tiết kiệm đầu tư bất động sản trực tiếp vào những công ty con có nguồn vốn riêng biệt.