1. Đề thi giữa kì I lớp 4 môn Toán mới nhất có đáp án 2023 - 2024 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 :

a) Số 27 671 800 được đọc là :

A. Hai mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm

B. Hai mươi bảy sáu trăm bảy mươi mốt tám trăm

C. Hai mươi bảy triệu sáu bảy một nghìn tám trăm

D. Hai mươi bảy triệu sáu trăm bảy mốt nghìn tám trăm đơn vị

b) Số Bốn trăm linh năm triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm mười chín được viết là:

A. 405 320 819

B. 405 362 819

C. 450 362 819

D. 405 300 628 19

Câu 2 : 

a. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 tấn 40kg = …kg là:

A. 5004

B. 5400

C. 540

D. 5040

b. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2 năm 10 tháng = … tháng là:

A. 34

B. 44

C. 36

D. 10

Câu 3 : Dòng nào dưới đây nêu đúng số các góc trong hình vẽ :

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 1

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt

Câu 4 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm 2 phút 25 giây =…..giây là:

A. 75

B. 145

C. 80

D. 105

Câu 5 : 

a. Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 18 832; 14 825; 10 836; 16 973

B. 46 052; 47 123; 48 095; 49 560

C. 17 8208; 18 228; 21 858; 20 056

D. 78 757; 74 041; 51 493; 75 902

b. Giá trị của chữ số 9 trong số 784 593 105 là:

A. 90

B. 900

C. 90 000

D. 90 00

Câu 6 : Trung bình cộng của hai số bằng số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau. Biết một số bằng 105. Tìm số kia?

A. 93

B. 94

C. 92

D. 91

II. Phần tự luận

Câu 1 : Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b.  654 135 – 147 061

Câu 2 : Một lớp học có 34 học sinh, trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 3 : Một hình chữ nhật có chiều dài là 21m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 4 : Tính bằng cách thuận tiện nhất:

A = 11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Đáp án đề thi giữa kì I lớp 4 môn Toán mới nhất năm 2023 - 2024 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
a b a b a b
Đáp án A C D A C B B C D

II. Phần tự luận

Câu 1 : Đặt tính và thực hiện 

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 1

Câu 2 :

Lớp học có số học sinh nữ là :

( 34 + 6 ) : 2 = 20 ( học sinh )

Lớp học có số học sinh nam là :

20 - 6 = 14 ( học sinh )

Đáp số : 20 học sinh nữ; 14 học sinh nam.

Câu 3 :

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

21 : 3 = 7 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là :

21 x 7 = 147 (m2)

Đáp số : 147m2

Câu 4 : 

A = 11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

= 495

 

2. Đề thi giữa kì I lớp 4 môn Toán có đáp án năm 2023 - 2024 - Đề số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1 : Số 25 437 đọc là:

A. Hai mươi năm nghìn bốn trăm ba bảy

B. Hai lăm nghìn bốn trăm ba bảy

C. Hai mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi bảy

D. Hai mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi bảy

Câu 2: Số: Ba mươi hai triệu sáu trăm mười được viết là:

A. 32 610

B. 32 000 610

C. 320 610 000

D. 320 610 010

Câu 3: Tổng hai số là 35 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:

A.26     B.13     C.22    D.20

Câu 4: 5 tạ + 2 tạ 9kg =…kg

A.79     B.709     C.790    D.7090

Câu 5: Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ mấy?

A. Thế kỉ IX

B. Thế kỉ X

C. Thế kỉ XI

D. Thế kỉ XII

Câu 6: Hình bên có

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2

A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn

B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn

D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 137 052 + 28 456    b/ 596 178 – 344 695

Câu 2: Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 100 mét. Tính chu vi của mảnh đất đó.

Câu 3: Sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 25 mét. Chiều rộng kém chiều dài 5 mét. Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật đó.

Câu 4: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 125, biết số bé bằng 30. Tìm số lớn.

Đáp án đề thi giữa kì I lớp 4 môn Toán có đáp án mới nhất 2023 - 2024 - Đề số 2

Phần I : Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B C B C D

Phần II. Tự luận

Câu 1 : 

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2

Câu 2 :

Chu vi của mảnh đất hình vuông là:

100 x 4 = 400( m)

Đáp số: 400 mét

Câu 3 :

Chiều dài của sân trường hình chừ nhật là:

(25 + 5) : 2 = 15 (m)

Chiều rộng của sân trường hình chừ nhật là:

15 - 5 = 10 (m)

Hoặc có thể làm như sau :

Chiều rộng của sân trường hình chừ nhật là:

(25 - 5) : 2 = 10 (m)

Chiều dài của sân trường hình chừ nhật là:

25 - 10 = 15 (m)

Diện tích của sân trường hình chừ nhật là:

15 × 10 = 150 (m2)

Đáp số: 150 m2

Câu 4 :

Tổng của hai số là:

125 x 2 = 250

Theo đề bài, số bé bằng 30 nên số lớn là:

250 – 30 = 220

Đáp số: Số lớn: 220

 

3. Đề thi giữa kì I lớp 4 môn Toán 2023 - 2024 - Đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số nào ứng với cách đọc sau:

Sáu triệu chín trăm nghìn bốn trăm hai mươi.

A. 6900420     B. 6904420    C. 6942000

Câu 2: Giá trị của chữ số 3 trong số 336 238 là

A. 30.     B. 3000.    C. 30 000.

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 71 245; 82144 ; 84530 là

A. 71 245.     B. 82 144.     C. 84 530.

Câu 4: 1 tấn 57kg = …kg

A. 1 057.     B. 157.     C. 1 570.

Câu 5: 1 giờ 20 phút =…phút

A. 100.     B. 80.     C. 120.

Câu 6: Trung bình cộng của các số 40 ; 58 ; 22 là:

A. 60.     B. 40.     C. 80.

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đăt tính rồi tính

4327 + 2856

7535 – 3245

245 x 3

25745 : 5

Câu 2: Điền dấu > ; < ; =

a) 1 tấn 2 tạ………12 tạ

b) 2 ngày……40 giờ

c) 1500 năm ……1 thế kỉ

d) 2 giờ 30 phút…..150 phút

Câu 3: Tính thuận tiện:

54 + 45 + 46 + 55

Câu 4: Một trường tiểu học có 180 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 20 em. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án đề thi học kì I lớp 4 môn Toán 2023 - 2024 - Đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C C A B B

Phần II. Tự luận

Câu 1 :

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 3

Câu 2 :

a) 1 tấn 2 tạ = 12 tạ

b) 2 ngày > 40 giờ

c) 1500 năm > 1 thế kỉ

d) 2 giờ 30 phút = 150 phút 

Câu 3 :

54 + 45 + 46 + 55

= (54 + 46) + (45 + 55) 

= 100 + 100 

= 200.

Câu 4 :

Trường có số học sinh nữ là:

(180 + 20) : 2 = 100 (học sinh)

Trường có số học sinh nam là

100 – 20 = 80 (học sinh)

Đáp số: Nữ : 100 học sinh

Nam: 80 học sinh

Trên đây là toàn bộ thông tin Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm bài viết Trọn bộ Bài tập Toán cơ bản lớp 4 có đáp án mới nhất 2023 - 2024. Nếu có điều gì vướng mắc hoặc gặp bất kì vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp kịp thời. Trân trọng !