Định chế tiết kiệm (THRIFT INSTITUTION) là định chế tài chính ký gửi mà chức năng chủ yếu là khuyến khích tiết kiệm cá nhân và sở hữu nhà ở thông qua cho vay cầm cố. Những định chế tiết kiệm nắm giữ hầu hết các tài sản trong cầm cố và thu hầu hết tiền gửi từ khách hàng. Hiệp hội tiết kiệm và cho vay, ngân hàng tiết kiệm, và hiệp hội tín dụng đều được xem là những định chế tiết kiệm. Những định chế tiết kiệm, có thời kỳ chỉ hạn chế vào cho vay cầm cố, đã có được sự ngang bằng với các ngân hàng thương mại trong suốt 20 năm qua, và nhiều định chế tiết kiệm cung ứng cùng các dịch vụ tín dụng không cầm cố - thẻ tín dụng, các khoản cho vay mua xe, khoản cho vay vốn mua nhà và các khoản cho vay kinh doanh - có từ các ngân hàng thương mại.