1. Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi xảy ra khi cá nhân hoặc tổ chức vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước. Đây là những lỗi không được coi là tội phạm, nhưng theo quy định của pháp luật, người vi phạm hành chính phải chịu án phạt tương ứng.

Việc vi phạm hành chính thường bao gồm những hành động không tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực như giao thông, môi trường, kinh doanh, xây dựng, an ninh và trật tự công cộng, và nhiều lĩnh vực khác. Có thể đây là việc vượt quá giới hạn tốc độ, không đeo mũ bảo hiểm khi lái xe, xả rác không đúng nơi quy định, vi phạm quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, hoặc vi phạm quy định về cấp phép kinh doanh.

Khi một vi phạm hành chính được phát hiện, quy trình xử lý bắt đầu. Người vi phạm có thể bị xử phạt bằng cách nộp tiền phạt hoặc phải thực hiện các biện pháp khác như giám sát, phải tuân thủ quy định trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc phải sửa chữa lại hành vi vi phạm. Mức độ phạt và hình thức xử phạt cụ thể phụ thuộc vào loại vi phạm và quy định của pháp luật địa phương.

Vi phạm hành chính là một phạm vi rộng và đa dạng, và mục đích chính của việc xử phạt là giữ gìn trật tự xã hội, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo ra môi trường sống và làm việc an toàn, văn minh và công bằng cho mọi người.

Tổ chức là một đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật, có thể là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc tổ chức khác.

Cơ quan nhà nước là một thành phần trong hệ thống chính trị của một quốc gia và có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của chính phủ và các cơ quan khác thuộc hệ thống nhà nước.

Tổ chức chính trị là những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, nhằm mục đích tham gia vào việc hình thành và thực hiện chính sách chính trị, quản lý và quyền lực nhà nước.

Tổ chức chính trị - xã hội là những tổ chức có hoạt động và ảnh hưởng đến cả hai lĩnh vực chính trị và xã hội, như các tổ chức công đoàn, tổ chức hội nhập xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức hỗ trợ xã hội, v.v.

Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp là những tổ chức có hoạt động và tác động trong lĩnh vực chính trị, xã hội và liên quan đến nghề nghiệp hoặc lĩnh vực công việc cụ thể, như các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, v.v.

Tổ chức xã hội là những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xã hội, như các tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội hỗ trợ, tổ chức tình nguyện, v.v.

Tổ chức xã hội nghề nghiệp là những tổ chức có hoạt động và tác động trong lĩnh vực xã hội và liên quan đến nghề nghiệp hoặc lĩnh vực công việc cụ thể, như các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, v.v.

Tổ chức kinh tế là những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị kinh tế.

Đơn vị vũ trang nhân dân là các tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, đảm bảo an ninh và trật tự công cộng, như quân đội, cảnh sát, lực lượng vũ trang và các tổ chức liên quan khác.

Tổ chức khác bao gồm những tổ chức không thuộc các danh mục trên và có mục đích, chức năng và hoạt động riêng theo quy định của pháp luật.

 

2. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính là cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì cá nhân là đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính khi có điều kiện sau:

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính chỉ khi có vi phạm hành chính do cố ý. Trong khi đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính cho mọi vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đối với người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, khi vi phạm hành chính, họ sẽ bị xử lý theo cách tương tự như công dân khác. Trong trường hợp cần thiết, nếu vi phạm liên quan đến quốc phòng và an ninh, có thể áp dụng các hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Trong những trường hợp này, người xử phạt sẽ đề nghị cơ quan hoặc đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý.

- Tổ chức sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính cho mọi vi phạm hành chính do tổ chức gây ra.

Cá nhân và tổ chức nước ngoài sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong các khu vực như lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam hoặc tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam, họ cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ khi có các điều khoản khác trong các hiệp định quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là cá nhân, theo quy định tại các điều 90, 92, 94 và 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Tuy nhiên, các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài.

 

3. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính là tổ chức

Căn cứ theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP thì tổ chức sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bởi người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức. Hành vi vi phạm này được quy định tại nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh vi phạm hành chính trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền bởi pháp nhân hoặc theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của pháp nhân hoặc tổ chức, thì tổ chức đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu mức phạt áp dụng đối với tổ chức về những hoạt động do chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức đó thực hiện.

- Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh của pháp nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính không thuộc phạm vi hoặc thời hạn được ủy quyền, hoặc không theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của pháp nhân hoặc tổ chức, thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm và bị xử phạt vi phạm hành chính theo mức phạt áp dụng đối với tổ chức về những hoạt động do chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện.

- Hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư vi phạm hành chính sẽ bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính. Người đại diện của hộ kinh doanh, chủ hộ của hộ gia đình và người đứng đầu của cộng đồng dân cư sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu vi phạm hành chính trong quá trình thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ, thì họ sẽ không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng sẽ không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan Vi phạm hành chính là gì ? Cho ví dụ về vi phạm hành chính ?.

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc cần giải đáp các câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!