1. Download tờ khai đăng ký quyền tác giả

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ 01

(Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT - BVHTTDL  Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:

Họ và tên/ Tên tổ chức:  Nguyễn Văn A

Là ( tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/ chủ sở hữu quyền tác giả / người được uỷ quyền: NGười được uỷ quyền

Sinh ngày: 05/2/1995

Số Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): 033302002111

Ngày cấp: 23/4/2021 

Tại: Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: thôn Vụ Bản - xã Minh TRí - huyện Sóc Sóc - thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0983234887

Email: 

Nộp tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/ chủ sở hữu quyền tác giả): Tác giả

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: Bài hát "Hoa mùa nắng hạ"

Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): Tác phẩm âm nhạc

Ngày hoàn thành tác phẩm:  2/3/2024

Công bố/ Chưa công bố: Chưa công bố

Ngày công bố: 6/1/2025

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghi hình): xuất bản

Nơi công bố: Tỉnh/ Thành phố Hà Nội Nước: Việt Nam

Nội dung chính của tác phẩm (nếu tóm tắt nội dung tác phẩm - nội dung tác phẩm do tác giả/ đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam: Tác phẩm lấy từ cảm hứng ngẫu nhiên của tác giả. Nói về quê hương của mình. Tác giả không có sao chép bất kỳ tác phẩm nào của người khác dưới mọi hình thức.

3. TRường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phát sinh: 

Tên tác phẩm gốc: Tác phẩm "Hoa nắng mùa hạ"

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch): 

Tác giả của tác phẩm gốc: 

Quốc tịch:

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:

(Nếu tác phẩm  gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi "tác phẩm hết thời hạn bảo hộ" và nguồn thông tin: 

4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có): 

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Linh Quốc tịch: Việt Nam
Bút danh: Không có
Sinh ngày: 2/3/1970
Số Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước của công dân/ Hộ chiếu: 033302992100
Ngày cấp: 2/3/2022 tại: Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: 103 Phố Khương Trung, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0932436222 EMail: 

5. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có): 

Họ và tên/ Tên tổ chức:  Quốc tịch: 
Sinh ngày: ...tháng ... năm  
Số giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): 
Ngày cấp:  Tại:
Địa chỉ: 
Số điện thoại:  Email:
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền( tác giả tự sáng tạo/ theo hợp đồng/ theo quyết định giao việc, thừa kế):

6. Trường hợp  cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp: 
Cấp ngày ... tháng ... năm ...
Tên tác phẩm: 
Loại hình: 
Tác giả:  Quốc tịch: 
Chủ sở hữu:  Quốc tịch: 

Số Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp quyết định thành lập nếu là tổ chức) :

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/ chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

Người nộp đơn 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bạn đọc có thể tải mẫu đơn: Tại đây

 

2. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền tác giả được thực hiện như thế nào?

Căn cứ tại tiểu mục 1 của Mục A1 trong Chương I của Phần II về thủ tục hành chính chuẩn hóa nằm trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hoá, thể thao và du lịch được ban hành theo Quyết định số 3684/QĐ - BVHTTDL vào năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện các bước trong trình tự cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được mô tả như sau:

Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có thể thực hiện trực tiếp hoặc uỷ quyền cho một tổ chức hoặc cá nhân để nộp một hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở của Cục Bản quyền tác giả hoặc tại Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng.

TRong khoảng thời gian mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bị từ chối sẽ được thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Các chủ thể có thể thực hiện thủ tục bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới:

- Cục Bản quyền tác giả

- Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng

Hoặc có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

3. Thành phần hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Căn cứ tại tiểu mục 1 Mục A1 Chương I Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch ban hành kèm theo QUyết định 3684/QĐ - BVHTTDL năm 2022 có quy định về thành phần hồ sơ đăng  ký quyền tác giả bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai phải được làm bằng tiếng việt và ghi rõ chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền nộp đơn đăng ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác phẩm, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phát sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phát sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

- Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung

Các tài liệu nêu trên đều được làm bằng tiếng việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch bằng tiếng việt

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả là:

- Phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả: 100.000 đồng/ Giấy chứng nhận đối với các loại hình tác phẩm:

+ Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+ Tác phẩm báo chí;

+ Tác phẩm âm nhạc

+ Tác phẩm nhiếp ảnh

- Phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả: 300.000 đồng/ giấy chứng nhận đối với các loại hình tác phẩm:

-+ Tác phẩm kiến trúc;

+ Bản hoạ đồ; sơ đồ; bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học

- Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/ Giấy chứng nhận đối với các loại hình tác phẩm:

+ Tác phẩm tạo hình;

+ Tác phẩm nghệ thuật ứng dụng

- Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 500.000 đồng/ giấy chứng nhận đối với các loại hình tác phẩm

+ Tác phẩm điện ảnh

+ Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau:Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả 

Bài viết trên luật MInh KHuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Tờ khai đăng ký quyền tác giả. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.