1. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả và các hành vi sau được coi là xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả

1.1 Các hành vi xâm phạm quyền tác giả

Các hành vi sau được coi là xâm phạm quyền tác giả: Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Mạo danh tác giả. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Trừ trường hợp: Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân; Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả; chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh; trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật; trừ các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao; và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày; hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông; và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán; hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện; để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

 

1.2 Các hành vi sau được coi là xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả

Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình. Phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp.

 

2. Hàng hóa, đặc điểm của hàng hóa, Hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

2.1 Hàng hóa, đặc điểm của hàng hóa

Hàng hóa là các sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người. Chúng có thể là các sản phẩm vật lý như quần áo, thực phẩm, điện tử, đồ gia dụng, ô tô, và cũng có thể là các dịch vụ như dịch vụ vận chuyển, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và nhiều hơn nữa. Hàng hóa thường được trao đổi, mua bán, hoặc chuyển giao từ một bên sang bên khác thông qua các giao dịch thương mại.

Hàng hóa có một số đặc điểm chính sau:

- Tính chất vật lý: Điều này ám chỉ rằng hàng hóa có thể là các sản phẩm vật lý như quần áo, thực phẩm, máy móc, hoặc có thể là dịch vụ như vận chuyển, giáo dục.

- Tính trao đổi: Hàng hóa có khả năng được trao đổi, mua bán, hoặc chuyển giao từ một bên sang bên khác thông qua các giao dịch thương mại.

- Tính giá trị: Hàng hóa mang lại giá trị và có thể được định giá theo một đơn vị tiền tệ cụ thể.

- Tính khả năng tiêu thụ: Hàng hóa được sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hoặc sử dụng của con người.

- Tính cầu và cung: Sự cân đối giữa cầu và cung của hàng hóa ảnh hưởng đến giá cả và thị trường.

- Tính di động: Hàng hóa có thể được vận chuyển và chuyển giao từ nơi này sang nơi khác.

- Tính tiêu thụ: Hàng hóa thường được sử dụng hoặc tiêu thụ bởi người mua để đáp ứng nhu cầu của họ.

 

2.2  Hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Căn cứ Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tại khoản 1 Điều 81 Nghị định 17/2023/NĐ-CP có quy định về hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan như sau: Hàng hóa xâm phạm là bộ phận, chi tiết (sau đây gọi là phần) của sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm và có thể lưu hành như một sản phẩm độc lập; Trường hợp không thể tách rời yếu tố xâm phạm thành một phần của sản phẩm có thể lưu hành độc lập theo quy định tại điểm a khoản này thì hàng hóa xâm phạm là toàn bộ sản phẩm chứa yếu tố xâm phạm.

Như vậy, theo quy định trên thì hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được xác định là một phần hoặc toàn bộ sản phẩm có thể lưu hành độc lập có chứa yếu tố xâm phạm.

 

3. Xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan ra sao?

Việc xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 81 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, khoản 3 Điều 81 Nghị định 17/2023/NĐ-CP như sau: Giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan do cơ quan xử lý hành vi xâm phạm xác định tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm và dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

-  Giá niêm yết của hàng hóa xâm phạm;

-  Giá thực bán của hàng hóa xâm phạm;

-  Giá thành của hàng hóa xâm phạm, nếu chưa được lưu thông;

-  Giá nhập của hàng hóa xâm phạm.

Giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được tính theo phần (bộ phận, chi tiết) sản phẩm xâm phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này hoặc tính theo giá trị của toàn bộ sản phẩm xâm phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

=> Như vậy, việc xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện theo nội dung quy định nêu trên. Trong đó, giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được tính theo phần (bộ phận, chi tiết) sản phẩm xâm phạm. Trường hợp việc áp dụng các căn cứ nêu trên không phù hợp hoặc giữa cơ quan xử lý hành vi xâm phạm và cơ quan tài chính cùng cấp không thống nhất về việc xác định giá trị hàng hóa xâm phạm thì việc định giá do Hội đồng định giá quyết định.

 

4. Việc xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

- Đối với hàng hóa sao chép lậu, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó thì cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm áp dụng một trong các biện pháp sau đây:

+  Phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Điều 83 của Nghị định này;

+  Tiêu hủy theo quy định tại Điều 84 của Nghị định này;

+  Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan xử lý hành vi xâm phạm áp dụng biện pháp buộc loại bỏ yếu tố xâm phạm và biện pháp thích hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

-  Đối với hàng hóa xâm phạm mà không phải là hàng hóa sao chép lậu, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó, thì cơ quan xử lý hành vi xâm phạm áp dụng các biện pháp buộc chủ hàng, người vận chuyển, người tàng trữ hàng hóa loại bỏ yếu tố xâm phạm khỏi hàng hóa và áp dụng các biện pháp thích hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

-  Nguyên liệu, vật liệu, phương tiện có chức năng duy nhất nhằm tạo ra, khai thác thương mại hàng hóa sao chép lậu, hàng hóa xâm phạm hoặc thực tế chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích đó thì bị coi là nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa sao chép lậu, hàng hóa xâm phạm.

-  Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan xử lý hành vi xâm phạm quyết định áp dụng biện pháp quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này hoặc khi có yêu cầu của chủ thể quyền, buộc tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xâm phạm triệu hồi hàng hóa xâm phạm đã được đưa vào kênh phân phối của tổ chức, cá nhân đó để áp dụng biện pháp quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này hoặc biện pháp khác, nếu xét thấy thích hợp. Trong quá trình ra quyết định xử lý hành vi xâm phạm, cơ quan xử lý hành vi xâm phạm có thể xem xét đề nghị của các bên liên quan về việc xử lý hành vi xâm phạm.

Như vậy, hiện nay, việc xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện theo nội dung quy định nêu trên.

Trên đây là bài viết về Hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là gì? Để sử dụng dịch vụ của Luật Minh Khuê, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây:

Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua 1900.6162 để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật chung.

Điện thoại: yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648 (Luật sư: Tô Thị Phương Dung)