1. Các hình thức nhà đầu tư hưởng ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư có thể được hưởng một số ưu đãi quan trọng theo quy định của Luật Đầu tư 2020 tại Khoản 1 Điều 15. Cụ thể, các hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là một trong những hình thức ưu đãi quan trọng nhất dành cho nhà đầu tư. Theo quy định, nhà đầu tư có thể được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn so với mức thuế suất thông thường. Thời gian áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn có thể được quy định trong một khoảng thời gian nhất định hoặc kéo dài suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể được miễn thuế, giảm thuế và hưởng các ưu đãi khác liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn thuế nhập khẩu: Nhà đầu tư có thể được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu sử dụng để tạo tài sản cố định trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Đồng thời, nguyên liệu, vật tư và linh kiện nhập khẩu để sản xuất cũng có thể được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Điều này giúp giảm bớt chi phí cho nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quá trình sản xuất và kinh doanh.

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất: Để tiếp tục khuyến khích đầu tư, Luật Đầu tư 2020 cũng quy định về việc miễn hay giảm tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với nhà đầu tư. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm bớt các chi phí liên quan đến sử dụng đất và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

- Khấu hao nhanh và tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế: Để hỗ trợ nhà đầu tư, Luật Đầu tư 2020 cung cấp cơ chế cho phép khấu hao nhanh và tăng mức chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập chịu thuế. Điều này giúp nhà đầu tư giảm bớt gánh nặng thuế và tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

 

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Đầu tư 2020, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư gồm các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề được quy định trong khoản 1 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020. Điều này áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc các ngành, nghề được xác định là ưu đãi đầu tư theo quy định.

- Dự án đầu tư tại địa bàn được quy định là ưu đãi đầu tư trong khoản 2 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020. Điều này áp dụng cho các dự án đầu tư được thực hiện tại các khu vực được xác định là địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định.

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên và thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, dự án này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

- Các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển.

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư là một loạt các dự án và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các dự án đầu tư trong các ngành, nghề được quy định là ưu đãi đầu tư, cũng như dự án đầu tư tại các khu vực được xác định là địa bàn ưu đãi đầu tư, đều được hưởng ưu đãi theo quy định. Ngoài ra, các dự án đầu tư có quy mô vốn lớn và đáp ứng tiêu chí về doanh thu hoặc sử dụng lao động cũng được xem là đối tượng hưởng ưu đãi.

Các dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội, đầu tư tại vùng nông thôn và sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định cũng được hưởng ưu đãi. Đối với các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, cũng như các dự án có liên quan đến chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ, đều được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Các dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển cũng được coi là đối tượng hưởng ưu đãi. Ngoài ra, đầu tư vào chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như đầu tư vào khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đều được hưởng ưu đãi theo quy định.

Tổng quan về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư như trên cho thấy sự đa dạng và rộng lớn của các dự án và doanh nghiệp được hưởng ưu đãi. Điều này khuyến khích sự đầu tư và phát triển trong các lĩnh vực khác nhau, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của đất nước.

 

3. Ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo quy định của khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2020, các ngành và nghề được ưu đãi đầu tư bao gồm một loạt các lĩnh vực như sau:

- Hoạt động công nghệ cao: Các hoạt động liên quan đến công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

- Sản xuất vật liệu mới và năng lượng mới: Bao gồm sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, cũng được ưu tiên sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên và sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp: Bao gồm sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô, và đóng tàu.

- Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

- Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số.

- Nuôi trồng và chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học.

- Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.

- Đầu tư phát triển, vận hành và quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị.

- Giáo dục: Bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

- Sản xuất thuốc và chăm sóc sức khỏe: Bao gồm khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc. Nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới. Sản xuất trang thiết bị y tế.

- Đầu tư vào lĩnh vực thể thao và văn hóa: Đầu tư vào cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Đầu tư vào trung tâm chăm sóc và điều trị: Bao gồm đầu tư vào trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam. Cũng bao gồm đầu tư vào trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em lang thang không nơi nương tựa.

- Đầu tư vào quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

- Sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ: Bao gồm sản xuất hàng hóa và tham gia vào chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia vào chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành.

Những ngành và nghề được ưu đãi đầu tư này nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghệ, tạo ra giá trị gia tăng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các quy định này cũng nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

 

4. Địa bàn ưu đãi đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020, địa bàn ưu đãi đầu tư được chia thành hai loại chính:

- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Đây là những địa phương mà kinh tế và xã hội gặp nhiều khó khăn, tình trạng phát triển kém, thu nhập thấp và đời sống người dân khó khăn. Những khu vực này thường gặp vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, giáo dục, y tế và công nghệ. Việc ưu đãi đầu tư vào những địa bàn này nhằm hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt khoảng cách phát triển so với các địa phương khác.

- Khu vực kinh tế đặc biệt khó khăn: Đây là các khu vực có đặc điểm địa lý, kinh tế đặc biệt khó khăn như các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng ngập lụt, vùng khô hạn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc khủng hoảng kinh tế - xã hội. Việc ưu đãi đầu tư tại những khu vực này nhằm khắc phục khó khăn đặc thù của vùng, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Ngoài ra, còn có các địa bàn ưu đãi đầu tư khác như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Những khu vực này được quy hoạch và đầu tư phát triển để thu hút các doanh nghiệp, công ty và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, khu công nghệ cao là nơi tập trung các hoạt động liên quan đến công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, từ đó đóng góp vào sự phát triển công nghệ và kinh tế của đất nước.

Xem thêm >>> Ưu đãi đầu tư là gì? Các hình thức, ngành nghề ưu đãi đầu tư

Quý khách có thể gọi số điện thoại 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia pháp luật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và mang đến giải pháp tối ưu cho mọi câu hỏi và vấn đề mà quý khách đang quan tâm. Quý khách cũng có thể gửi thư điện tử đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để chia sẻ thông tin chi tiết về vấn đề mình đang gặp phải. Chúng tôi sẽ phản hồi và hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất.