1. Hồ sơ cần thiết:

Theo quy định tại Điều 28 của Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các hồ sơ cần thiết cho việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo hàng thừa kế bao gồm các thông tin sau:

- Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế: Bản này phải đi kèm với bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế.

- Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân): Bao gồm tờ khai/thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân: Trong đó cần liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình.

- Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận/văn bản khai nhận di sản thừa kế: Có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phản ánh sự đồng ý và cam kết của người nhận thừa kế.

- Bản sao hợp lệ văn bản từ chối nhận di sản thừa kế/văn bản ủy quyền: Có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán: Theo mẫu quy định, cần có xác nhận của hành viên lưu ký nơi bên để lại thừa kế mở tài khoản gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán về số dư chứng khoán lưu ký và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

=> Để thực hiện quá trình thừa kế tài sản, bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ quan trọng sau đây:

- Giấy tờ chứng minh bản thân:

+ Bản sao CMND/CCCD của người thừa kế hoặc đại diện hợp pháp: Đây là giấy tờ chứng minh danh tính của người thừa kế hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

+ Bản sao sổ hộ khẩu thường trú của người thừa kế: Để xác định địa chỉ và thông tin cá nhân của người thừa kế.

- Giấy tờ chứng minh quyền thừa kế:

+ Di chúc hợp pháp (nếu có): Nếu người đã mất để lại di chúc, bạn cần có bản sao của di chúc này.

+ Giấy chứng tử của người đã mất: Đây là bằng chứng về việc người đã mất, cần thiết để xác định thừa kế.

+ Bản tường trình của người thừa kế về các mối quan hệ nhân thân: Đây là văn bản mô tả quan hệ gia đình và nhân thân của người thừa kế với người để lại tài sản (nếu thừa kế theo pháp luật).

+ Văn bản phân chia tài sản thừa kế (nếu có): Nếu có sự phân chia tài sản được thỏa thuận trước đó, văn bản này cần được cung cấp.

- Giấy tờ liên quan đến chứng khoán:

+ Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán: Đây là giấy tờ liên quan đến các hoạt động giao dịch chứng khoán của người thừa kế.

+ Sao kê tài khoản chứng khoán: Bản sao của sao kê tài khoản chứng khoán cần thiết để xác định tài sản liên quan đến chứng khoán.

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản (nếu có): Nếu cần, bạn cần cung cấp giấy tờ để chứng minh nguồn gốc của tài sản, đặc biệt là đối với tài sản có giá trị cao hoặc đặc biệt.

- Giấy tờ khác:

+ Giấy ủy quyền (nếu có): Nếu người thừa kế cần ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thừa kế.

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế (nếu có): Nếu có thuế thu nhập cá nhân từ việc thừa kế, cần có giấy tờ chứng minh đã nộp thuế.

 

2. Quy trình chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế:

Quy trình chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Người thừa kế điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Chi nhánh Sở giao dịch chứng khoán nơi quản lý tài khoản chứng khoán của người để lại thừa kế.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sở giao dịch chứng khoán hoặc Chi nhánh Sở giao dịch chứng khoán sẽ thẩm định hồ sơ để đảm bảo tính hợp lệ của thông tin và tài liệu được nộp.

Bước 3: Thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Nếu hồ sơ được xác nhận là hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Chi nhánh Sở giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ tên người để lại thừa kế sang tên người thừa kế.

Bước 4: Nhận thông báo chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Người thừa kế sẽ nhận được thông báo chính thức về việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ Sở giao dịch chứng khoán hoặc Chi nhánh Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo này có thể gửi qua email, thư tín, hoặc thông qua các phương tiện truyền thông khác tùy thuộc vào quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

 

3. Lưu ý:

Theo Điều 24 Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 108/QĐ-VSD năm 2021, nguyên tắc chuyển quyền sở hữu chứng khoán được quy định như sau:

- Chuyển quyền sở hữu dựa trên kết quả giao dịch chứng khoán: Đối với các chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD và thực hiện giao dịch mua, bán thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), VSD sẽ chuyển quyền sở hữu căn cứ vào kết quả giao dịch mua, bán của nhà đầu tư, được cung cấp bởi SGDCK.

- Chuyển quyền sở hữu trong các trường hợp đặc biệt: Đối với các chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD nhưng không thể thực hiện giao dịch qua hệ thống giao dịch chứng khoán hoặc các giao dịch không phải là giao dịch mua bán, VSD chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu theo các trường hợp quy định tại Điều 6 Khoản 2 của Thông tư 119/2020/TT-BTC, các quy định pháp luật khác và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

- Yêu cầu ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành: Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán của tổ chức phát hành hoặc công ty đại chúng trong lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định cần có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VSD sẽ yêu cầu tổ chức phát hành hoặc công ty đại chúng cung cấp văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán của họ.

Những nguyên tắc trên cần được tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn trong quá trình chuyển quyền sở hữu chứng khoán. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bao gồm các thông tin sau:

- Biểu mẫu chuyển quyền sở hữu chứng khoán: Hồ sơ cần đi kèm với biểu mẫu chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế. Biểu mẫu này thường được cung cấp bởi Sở giao dịch chứng khoán hoặc Chi nhánh Sở giao dịch chứng khoán.

- Giấy tờ xác nhận thừa kế: Người thừa kế cần cung cấp các giấy tờ xác nhận về việc thừa kế tài sản, trong đó bao gồm giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế và các văn bản liên quan khác.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: Để xác định danh tính và thông tin cá nhân của người thừa kế.

- Thông tin về chứng khoán: Bao gồm mã chứng khoán, số lượng cổ phiếu, tên công ty phát hành chứng khoán và các thông tin liên quan khác.

Người thừa kế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ. Trong quá trình xem xét hồ sơ, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Chi nhánh Sở giao dịch chứng khoán có thể yêu cầu người thừa kế cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ nếu cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đủ điều kiện cho việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

Quy trình chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế có thể mất từ 5 đến 7 ngày làm việc, tùy thuộc vào quy trình và thời gian xử lý của Sở giao dịch chứng khoán hoặc Chi nhánh Sở giao dịch chứng khoán.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Quy định thời gian giao dịch chứng khoán trên sàn tại Việt Nam?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.