1. Quy định thời gian giao dịch chứng khoán

Thời gian giao dịch chứng khoán được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định. Cụ thể, theo Quyết định 655/QĐ-SGDHN ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về thời gian giao dịch chứng khoán niêm yết thì thời gian giao dịch được quy định như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Sáng

Khớp lệnh liên tục

9h 00 - 11h 30

Giao dịch thỏa thuận

9h 00 - 11h 30

Nghỉ trưa

11h 30 - 13h 00

Chiều

Khớp lệnh liên tục

13h 00 - 14h 30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h 30 - 14h 45

Giao dịch thỏa thuận

13h 00 - 15h 00

Khớp lệnh sau giờ

14h 45 - 15h 00

Ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đều giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu, trừ dịp lễ Tết theo quy định. Các sàn bắt đầu giao dịch từ 9h (trừ sản phẩm hợp đồng tương lai giao dịch từ 8h45), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h và đóng cửa lúc 15h.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể đặt lệnh khi sàn chưa mở cửa. Trong trường hợp này lệnh sẽ ở trạng thái "chờ gửi", sau đó có giá trị suốt thời gian giao dịch. Các lệnh đặt trong buổi sáng chưa khớp, khớp một phần và chưa hủy thì sẽ tiếp tục có hiệu lực trong các đợt khớp lệnh buổi chiều.

Tại HoSE thì thời gian giao dịch chứng khoán được quy định như sau: 

- Trong 15 phút đầu tiên là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO), được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và bán tại một thời điểm nhất định. Giá thực hiện là giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Nhà đầu tư không được hủy hay sửa lệnh trong khung giờ này. 

- Sau đó đến 14h30 là thời gian khớp lệnh liên tục, thực hiện theo nguyên tắc so khớp lệnh mua và bán ngay khi đưa vào hệ thống giao dịch thay vì cộng dồn và chờ đến một thời điểm nhất định. Các lệnh có mức giá tốt nhất (mua cao, bán thấp) được ưu tiên thực hiện trước.

- Từ 14h30 đến 14h45 là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC) với nguyên tắc tương tự ATO.

- Trong 15 phút cuối phiên là thời gian dành riêng cho các giao dịch thỏa thuận dù trước đó nhà đầu tư vẫn được mua bán thoả thuận.

Tại sàn HNX thì không có phiên ATO nên ngay khi mở cửa giá sẽ được khớp liên tục. Từ 14h30 đến 14h45 là phiên ATC. 15 phút còn lại là phiên khớp lệnh sau giờ theo nguyên tắc mua hoặc bán chứng khoán tại giá đóng cửa.

Sàn UPCoM chỉ có phương thức khớp lệnh định kỳ suốt phiên từ 9h đến 15h, trừ giờ nghỉ trưa.

>> Xem thêm: Các phương thức giao dịch chứng khoán lô lẻ và thời gian giao dịch chứng khoán lô lẻ?

 

2. Thời gian giao dịch chứng khoán sàn HoSE

Thời gian giao dịch chứng khoán của sàn HoSE được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền

Phiên sáng

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

09h 00 - 09h 15

Khớp lệnh liên tục I

09h 15 - 11h 30

Giao dịch thỏa thuận

09h 00 - 11h 30

Nghỉ trưa

11h 30 - 13h 00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h 00 - 14h 30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h 30 - 14h 45

Giao dịch thỏa thuận

13h 00 - 15h 00

Trái phiếu

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

09h 00 - 11h 30

Nghỉ trưa

11h 30 - 13h 00

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h 00 - 15h 00

Thị trường đóng cửa

15h 00

Biên độ dao động giá:

- Biên độ dao động giá (bao gồm biên độ dao động giá trần và biên độ dao động giá sàn) trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được quy định là +7% so với giá tham chiếu.

- Biên độ dao động giá trên không áp dụng đối với một số trường hợp sau:

+ Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết;

+ Ngày đầu tiên cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày.

Lệnh giao dịch:

- Lệnh giới hạn: Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn;

- Lệnh thị trường: Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

- Lệnh ATO: là lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá mở cửa

- Lệnh ATC: Là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa

Đơn vị giao dịch:

- Đơn vị giao dịch lô chẵn đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

- Đơn vị giao dịch lô lớn đối với giao dịch thỏa thuận là 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Khối lượng giao dịch lô lớn lớn hơn hoặc bằng 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

- Đối với giao dịch trái phiếu: Không quy định đơn vị giao dịch.

Đơn vị yết giá:

Giao dịch theo phương thức khớp lệnh:

- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng: 

Mức giá

Đơn vị yết giá

<10.000

10 đồng

10.000 – 49.950

50 đồng

≥ 50.000

100 đồng

- Đối với chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

Đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận là 1 đồng.

 

3. Quy định giao dịch chứng khoán UPCOM

Quy định giao dịch chứng khoán UPCOM là quy định giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo đó, nhà đầu tư quan tâm nhiều đến các nội dung sau:

Thời gian giao dịch tại sàn UPCOM: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể về giờ giao dịch sẽ được quy định tại Quyết định 655 như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

9h 00 - 11h 30

Giao dịch thỏa thuận

9h 00 - 11h 30

Nghỉ trưa

11h 30 - 13h 00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h 00 - 15h 00

Giao dịch thỏa thuận

13h 00 - 15h 00

Phương thức giao dịch tại sàn UPCOM

- Phương thức khớp lệnh liên tục

- Phương thức thỏa thuận

Lệnh giao dịch:

- Lệnh giới hạn khớp lệnh: là lệnh giao dịch theo phương thức khợp lệnh

- Lệnh giao dịch theo phương thức thỏa thuận: là lệnh được thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận.

Đơn vị giao dịch:

Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục là 100 chứng khoán.

Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.

Giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch UPCOM của Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên hai lăm (25) phiên liên tiếp, Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận lệnh giao dịch lô lẻ cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định thay đổi đơn vị giao dịch khi cần thiết sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đơn vị yết giá:

- Đơn vị yết giá quy định đối với cổ phiếu là 100 đồng.

- Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận và chứng khoán khác.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết của Luật Minh Khuê như sau:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán theo luật?

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với các luật sư của Luật Minh Khuê để được giải đáp các vấn đề liên quan. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.