1. Thành phần hồ sơ đề nghị thanh lý, xử lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan là gì?

Hồ sơ đề nghị thanh lý, xử lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan bao gồm một số nội dung quan trọng như sau. Đầu tiên, việc xử lý điều chuyển, thu hồi, thanh lý các vũ khí, công cụ hỗ trợ phải tuân theo quy định hiện hành về quản lý tài sản của nhà nước và Tổng cục Hải quan.

- Hồ sơ đề nghị thanh lý, xử lý tài sản gửi về Tổng cục Hải quan phải bao gồm các thông tin cụ thể. Trước hết, danh mục vũ khí, công cụ hỗ trợ đề nghị xử lý phải được ghi rõ. Đây là danh sách chi tiết về các vũ khí, công cụ mà đơn vị đề nghị xử lý. Ngoài ra, biên bản kiểm tra định kỳ vũ khí, công cụ hỗ trợ của đơn vị cũng phải được đính kèm trong hồ sơ. Biên bản này chứa thông tin về tình trạng, trạng thái và hiệu suất hoạt động của các vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Nếu cần thiết, cơ quan chuyên môn có thể cung cấp ý kiến bằng văn bản về việc thanh lý, xử lý vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ý kiến này có thể đánh giá về khả năng sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, tình trạng kỹ thuật, và các yếu tố liên quan khác. Điều này giúp Tổng cục Hải quan có thêm thông tin và đánh giá đối với hồ sơ đề nghị.

- Trong trường hợp hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản được chấp thuận, đơn vị sẽ tiến hành giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cơ quan công an để xử lý, tiêu hủy theo quy định. Quy trình xử lý này đảm bảo an toàn và đúng quy định về việc loại bỏ vũ khí, công cụ hỗ trợ không còn sử dụng được.

- Ngoài ra, trong trường hợp vũ khí, công cụ hỗ trợ không còn đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ như hư hỏng, không đảm bảo tính năng và tác dụng, nhưng đơn vị có nhu cầu sử dụng để trưng bày, cần tuân thủ quy định sau đây. Đơn vị phải báo cáo Tổng cục Hải quan để được phê duyệt chủ trương làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày. Báo cáo này phải nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc, xuất xứ của từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Tổng quát lại, hồ sơ đề nghị thanh lý, xử lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan bao gồm danh mục vũ khí, công cụ hỗ trợ đề nghị xử lý và biên bản kiểm tra định kỳ vũ khí, công cụ hỗ trợ của đơn vị hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, nếu cần thiết, cơ quan chuyên môn có thể cung cấp ý kiến về việc thanh lý, xử lý vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Qua đó, hồ sơ đề nghị này giúp xác định rõ danh mục các vũ khí, công cụ hỗ trợ cần được xử lý, thanh lý. Biên bản kiểm tra định kỳ cung cấp thông tin về tình trạng, hiệu suất hoạt động của các vũ khí, công cụ hỗ trợ, từ đó đánh giá được mức độ sử dụng và tính khả thi trong việc tiếp tục sử dụng chúng. Ý kiến của cơ quan chuyên môn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng, hiệu suất và khả năng sử dụng của các vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Trong trường hợp hồ sơ đề nghị được chấp thuận, quy trình thanh lý, xử lý vũ khí, công cụ hỗ trợ phải tuân thủ các quy định quản lý tài sản của nhà nước và Tổng cục Hải quan. Đơn vị có trách nhiệm giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cơ quan công an để được xử lý hoặc tiêu hủy theo quy định.

Ngoài ra, nếu vũ khí, công cụ hỗ trợ không còn đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nhưng đơn vị vẫn muốn sử dụng chúng để trưng bày, đơn vị phải báo cáo Tổng cục Hải quan và nhận được phê duyệt chủ trương làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày. Báo cáo này phải cung cấp thông tin chi tiết về lý do, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc và xuất xứ của từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

 

2. Trách nhiệm thẩm định kế hoạch thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan là của đơn vị nào?

Trong lĩnh vực Hải quan, việc quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo an ninh và an toàn trong hoạt động của ngành này. Để thực hiện việc này, quy định về trách nhiệm và phân công công việc đã được ban hành trong Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan, kèm theo Quyết định số 498/QĐ-TCHQ năm 2019.

- Theo điều 18 khoản 2 của Quy chế này, có đề cập đến trách nhiệm của đơn vị Cục Điều tra chống buôn lậu. Đơn vị này có nhiệm vụ chịu trách nhiệm trong việc thẩm định kế hoạch thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan. Cụ thể, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Tài vụ - Quản trị thẩm định kế hoạch trang bị, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đơn vị theo quy định trong Quy chế này.

- Đồng thời, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các đơn vị Hải quan về cách sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong công tác nghiệp vụ. Ngoài ra, đơn vị này cũng có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và giám sát việc khai thác, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Cục Điều tra chống buôn lậu cũng tham gia vào các kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, đơn vị này còn có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn và định mức sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan, nhằm đảm bảo việc sử dụng này được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn.

- Một nhiệm vụ quan trọng khác của Cục Điều tra chống buôn lậu là rà soát và kiện toàn các quy định về quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng động vật nghiệp vụ trong ngành Hải quan được thực hiện đúng quy định và theo đúng mục đích đã đề ra.

Tóm lại, theo quy định được ghi trong Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu có trách nhiệm phối hợp với Cục Tài vụ - Quản trị thẩm định kế hoạch thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan. Điều này đảm bảo sự liên kết và cùng nhau thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ một cách hiệu quả và an toàn trong hoạt động của ngành Hải quan.

 

3. Đơn vị có nhu cầu sử dụng để trưng bày khi vũ khí, công cụ hỗ trợ không còn đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thì phải báo cáo cho cơ quan nào?

- Theo Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 498/QĐ-TCHQ năm 2019, trong trường hợp vũ khí, công cụ hỗ trợ không còn đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ như hư hỏng, không đảm bảo tính năng, tác dụng, nhưng đơn vị có nhu cầu sử dụng để trưng bày, đơn vị đó phải báo cáo cho Tổng cục Hải quan.

- Để được phê duyệt chủ trương làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày, đơn vị cần gửi văn bản đề nghị đến Tổng cục Hải quan. Trong văn bản này, đơn vị phải nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc, xuất xứ của từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Sau khi được phê duyệt bởi Tổng cục Hải quan, đơn vị phải lập hồ sơ và nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an, theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 79/2018/NĐ-CP. Người được cử đến nơi này phải mang theo giấy giới thiệu từ cơ quan và một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Để đảm bảo quản lý thông tin về việc xử lý vũ khí, công cụ hỗ trợ thu hồi, điều chuyển, thanh lý, các thay đổi này phải được ghi cụ thể vào sổ lý lịch vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Tóm lại, khi vũ khí, công cụ hỗ trợ không đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nhưng đơn vị có nhu cầu sử dụng để trưng bày, đơn vị đó phải báo cáo cho Tổng cục Hải quan để được phê duyệt chủ trương làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ. Sau đó, đơn vị cần lập hồ sơ và nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và các thay đổi cần được ghi vào sổ lý lịch vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Xem thêm >>> Hướng dẫn thủ tục bán thanh lý tài sản và cách thức tiêu hủy tài sản cố định của công ty?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi đề nghị quý khách hãy liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải quyết. Chúng tôi hiểu rằng quý khách có thể gặp phải các câu hỏi pháp lý phức tạp hoặc cần sự tư vấn chính xác và đáng tin cậy để giải quyết vấn đề của mình.