1. Khái niệm về hoàn thuế theo quy định pháp luật ?

Hoàn thuế là trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật.

Việc hoàn thuế áp dụng trong các trường hợp như. đối tượng nộp thuế tạm nộp thuế nhưng sau khi cơ quan thuế quyết toán thì có số thuế nộp thừa, quyết toán thuế giá trị gia tăng theo định kì quy định mà số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra; áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, mức thuế suất, về miễn, giảm thuế. Khi phát sinh việc hoàn thuế, cơ quan tài chính ra lệnh hoàn trả thuế, Kho bạc nhà nước thực hiện thủ tục và trực tiếp hoàn trả cho đối tượng nộp.

Trong quản lí khoản thu ngân sách nhà nước, số thuế phải hoàn trả cho đối tượng nộp được thực hiện từng lần hoặc khấu trừ vào số thuế phải nộp của kì nộp thuế tiếp theo.

 

2. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công ?

Ngày 25 tháng 01 năm 2013, Cục Giám Sát quản lý về Hải quan (Tổng Cục Hải Quan) van hành Công văn 66/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu với nội dung:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
-------------------
Số: 66/GSQL-GQ2
V/v: Thủ tục hoàn thuế GTGT và xuất khẩu sản phẩm gia công
qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc
(Số 8/151/254, Minh Khai, Hoàng Mai, TP Hà Nội)
Trả lời công văn số 09 CV/CT ngày 08/01/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc về thủ tục hoàn thuế GTGT và xuất khẩu hàng gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu: hiện nay, cơ quan thuế nội địa là đơn vị xử lý các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.
2. Về xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu Vạn Lý và Pò Peo nằm ngoài khu KTCK: Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc biết, thực hiện./.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

3. Thủ tục hoàn thuế khung giá sắt nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất ?

Ngày 09 tháng 04 năm 2010, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 1810/TCHQ-KTTT vướng mắc thủ tục hoàn thuế khung giá sắt làm bao bì đóng gói sản phẩm nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất với nội dung:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1810/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội;
(Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
- Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội;
(Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 100127- 36/TBHN-XNKngày 27/01/2010 của Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội và báo cáo của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội số 457/UQHN-NV ngày 26/03/2010 về việc hoàn thuế đối vớikhung giá sắt làm bao bì đóng gói sản phẩm nhập khẩu theo hình thức tạm nhập -tái xuất của Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Khoản 9, điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, thì: Máy móc, thiết bị, dụngcụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, táixuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xâydựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuếnhập khẩu theo qui định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuếnhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụngcòn lại của máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển khi tái xuấtkhẩu tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam, trường hợp thực tế đãhết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế.

Đối chiếu với qui định trên thì trường hợp của Công ty TNHHTOYOTA BOSHOKU Hà Nội nhập khẩu khung giá sắt làm bao bì đóng gói luân chuyểnhàng theo hình thức nhập tái xuất được xét hoàn lại số thuế nhập khẩu đã tạmnộp khi tái xuất số thuế nhập khẩu được hoàn được xác định trên cơ sở giá trịsử dụng còn lại của số khung giá sắt. Hồ sơ hoàn thuế được qui định tại Điều121 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính. Đề nghị CụcHải quan thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ gốc của các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩuđể xem xét hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng qui định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội được biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để xử lý cụthể./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

4. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luỹ kế âm liên tục ?

Ngày 10 tháng 11 năm 2004, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 3654 TCT/ĐTNN thủ tục hoàn thuế GTGT với nội dung như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3654 TCT/ĐTNN
V/v thủ tục hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Công ty Sáng tạo Interactive
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 22/STI-TC ngày 17/09/2004 của Công ty Sáng tạo Interactive kiến nghị về thủ tục giải quyết hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Tiết a, Khoản 1, Mục I, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì trường hợp doanh nghiệp có số thuế GTGT luỹ kế âm liên tục từ 03 tháng trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) thì được hoàn thuế GTGT.

Đối với trường hợp của Công ty Sáng tạo Interactive: Từ năm 2001 đến năm 2003, Công ty có số thuế GTGT luỹ kế âm liên tục; Công ty đã được Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định hoàn thuế Quý II năm 2001, nay Công ty tiếp tục lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT chung cho các Quý I, Quý III, Quý IV năm 2001, năm 2002 và năm 2003;

Căn cứ theo quy định hoàn thuế nêu trên và trường hợp cụ thể của Công ty Sáng tạo Interactive, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét, hoàn thuế cho Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty Sáng tạo Interactive và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

5. Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu khi đang còn nợ tiền thuế ?

Ngày 10 tháng 9 năm 2008, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài chính) ban hành Công văn 4390/TCHQ-KTTT thủ tục hoàn thuế nhập khẩu với nội dung:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------

Số: 4390/TCHQ-KTTT
V/v thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Hải
(số 53 - Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời côngvăn số 230- 08/CV ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tưLong Hải về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Lào Cai; Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu thì:

- Hàng hoá nhậpkhẩu vì lý do nào đó tái xuất trả lại chủ hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba,đáp ứng điều kiện tại Điểm 8, Mục I, Phần E thì thuộc đối tượng hoàn thuế, nếuđã nộp thuế, trường hợp tái xuất trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộpthuế.

- Hồ sơ hoànthuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 14 Mục II Phần E. Trường hợp doanhnghiệp nhập khẩu hàng hoá nhưng không tái xuất trả cho phía nước ngoài, mà táixuất khẩu sang nước thứ ba thì văn bản thoả thuận trả lại hàng hoá cho phíanước ngoài được thay bằng hợp đồng xuất khẩu hàng cho nước thứ ba, hoặc văn bảnchỉ định bán hàng cho nước thứ ba của chủ hàng nước ngoài; hợp đồng phải ghi rõsố lượng, chất lượng, chủng loại và xuất xứ của hàng hoá: nộp 01 bản sao.

- Trường hợphàng hoá nhập khẩu nhưng tái xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất trả cho chủhàng nước ngoài, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại các địa điểm khác nhau(không cùng một cửa khẩu) nhưng đều thuộc một Cục Hải quan thì sẽ được xét hoànthuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu.

- Thẩm quyền hoàn thuế là Cục trưởng Cục Hải quan.

2. Theo hướngdẫn tại Điểm 5 Mục IV Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 nêu trêncủa Bộ Tài chính thì nếu người nộp thuế có số tiền thuế nhập khẩu được hoàn theo qui định, nhưng tại thời điểm được hoàn thuế người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt và không yêu cầu bù trừ giữa số tiền thuế được hoàn vào sốtiền thuế phải nộp của lần tiếp theo thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả tiền thuếđược hoàn cho doanh nghiệp. Quyết định hoàn thuế được Cục Hải quan gửi cho Khobạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả tiền thuế cho người nộpthuế theo qui định.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Hải biết, liên hệ vớiCục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc