Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

Hỏi về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ?

Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:  

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Luật công chứng số 53/2014/QH13 của Quốc hội

2. Luật sư tư vấn: 

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan hoặc chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được hỗ trợ:

>> Xem thêm:  Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Số: ……………./HĐTQSDĐ)

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại ……………………………………………….Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Luật đất đai năm 2003 số 13/2003/QH11

Chức vụ: ……………………..……………………………………………………………… làm đại diện.

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng vợ (chồng) là:

Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………Sinh ngày: ………………………

Chứng minh nhân dân số: …………..…… cấp ngày ………….. tại ……………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận chuyển nhượng nhà chung cư đã có sổ đỏ năm 2020 ?

………………………………………………………………………………………………………………….

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên: ………………………………………………………Sinh ngày: ……….………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày ..………….. tại ……………………….……………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: ……………………………………………Sinh ngày: ………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày ………...….. tại ……………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp dòng họ về việc phân chia phần đất từ đường

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……..ngày …… tháng …… năm ……. do ………………… lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………….…………………………………………………………………

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập số: …………………ngày …..tháng …..năm ….do …………………………cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………ngày …… tháng ……. năm ……. do ………………………………………………….. cấp.

Số điện thoại: ………………………………………… Số Fax: ……………………………………..…...

Họ và tên người đại diện: ………………………………………Sinh ngày: ……………………………..

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

Chứng minh nhân dân số: ……………………. cấp ngày ………………. tại …………………………..

Chức vụ: ……………………………………………...………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……… ngày ……. do ……………….. lập.

 

BÊN THUÊ (BÊN B):

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… làm đại diện.

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng vợ (chồng) là:

Ông (Bà): ……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………. tại ……………………………………..

>> Xem thêm:  Đất được tặng cho mới chỉ công chứng hợp đồng mà chưa sang tên thì có đòi lại được không ?

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………Sinh ngày: ………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày …...……….. tại ……………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên: ………………………………………………………………Sinh ngày: ………………………

>> Xem thêm:  Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu phần trăm ?

Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày ………..….. tại ……………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: ……………………………………………Sinh ngày: ………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày ………...….. tại ……………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …….. ngày ………. tháng ……. năm ………do …………………lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

>> Xem thêm:  Phí, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp mới sổ đỏ với đất ở nông thôn ?

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập số: …………………ngày …..tháng …..năm ….do …………………………cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………ngày ……… tháng …… năm …..…. do ……………………………………….. cấp.

Số điện thoại: ……………………………………… Số Fax: ……………………………………………...

Họ và tên người đại diện: ………………………………………Sinh ngày: ……………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………. cấp ngày ………………. tại ……………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………...

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……… ngày ……. do ……………….. lập.

 

>> Xem thêm:  Cha xứ có được mua đất và đứng tên trên sổ đỏ đất tôn giáo không ?

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A cho bên B thuê: ………………. m2 đất (Bằng chữ: ………………………………………...)

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

1.2. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ............................................, cụ thể như sau:

a) Thửa đất số: ……………………………………………...……………………………………………...

b) Tờ bản đồ số: ……………………………………………...…………………………………………….

c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………...…………………………………………

d) Diện tích: ................ m2 (Bằng chữ: ……………………………………………..........................)

>> Xem thêm:  Tư vấn trường hợp xây nhà không có giấy phép xây dựng ?

e) Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: ............ ……………………………………………........................ m2

- Sử dụng chung: ................. …………………………………………….................. m2

f) Mục đích sử dụng: ……………………………………………...............................

g) Thời hạn sử dụng: ……………………………………………...............................

h) Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………............................

iNhững hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .................................................

1.3. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam đối với khu đất và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ..... kể từ ngày ... tháng .... năm....

 

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................... đồng (Bằng chữ:.....................................................................................................................................................).

4.2. Phương thức thanh toán như sau: .............................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK)

4.3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm: .............................

b) Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất;

c) Cho thuê quyền sử dụng đất trong thời hạn được giao, được thuê;

d) Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;

e) Nộp thuế sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

f) Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất, nếu có.

>> Xem thêm:  Đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được bồi thường khi bị thu hồi ?

5.2. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;

b) Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt hại;

c) Yêu cầu bên B trả lại đất khi thời hạn cho thuê đã hết.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn thuê;

b) Không được hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất và phải thực hiện các yêu cầu khác như đã thoả thuận trong hợp đồng;

c) Trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất đúng thời hạn, đúng địa điểm và theo phương thức đã thoả thuận; nếu việc sử dụng đất không sinh lợi thì bên B vẫn phải trả đủ tiền thuê;

d) Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;

e) Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản;

f) Trả lại đất đúng tình trạng như khi nhận sau khi hết thời hạn thuê.

6.2. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận;

b) Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;

c) Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất.

d) Yêu cầu bên A giảm, miễn tiền thuê trong trường hợp do bất khả kháng mà hoa lợi, lợi tức bị mất hoặc bị giảm sút.

 

ĐIỀU 7: VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LỆ PHÍ 

7.1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

7.2. Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên .......... chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 8: CHẬM TRẢ TIỀN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi bên B chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận thì bên A có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên B không thực hiện nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên B trả lại đất. Bên A có quyền yêu cầu bên B trả đủ tiền trong thời gian đã thuê kể cả lãi đối với khoản tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

 

ĐIỀU 9: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐẤT BỊ THU HỒI

9.1. Khi bên A hoặc bên B cố ý vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng đất dẫn đến việc Nhà nước thu hồi đất thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

9.2. Trong trường hợp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đang có hiệu lực nhưng do nhu cầu về quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế mà Nhà nước thu hồi đất thì hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt trước thời hạn.

9.3. Trong trường hợp bên B đã trả tiền trước thì bên A phải trả lại cho bên B khoản tiền còn lại tương ứng với thời gian chưa sử dụng đất; nếu bên B chưa trả tiền thì chỉ phải trả tiền tương ứng với thời gian đã sử dụng đất.

9.4. Bên A được Nhà nước bồi thường thiệt hại do thu hồi đất theo quy định của pháp luật, còn bên B được Nhà nước bồi thường thiệt hại về hoa lợi có trên đất.

 

ĐIỀU 10 : QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MỘT BÊN CHẾT

10.1. Trong trường hợp bên A là cá nhân chết thì bên B vẫn được tiếp tục thuê quyền sử dụng đất cho đến hết thời hạn thuê.

10.2. Trong trường hợp bên B là cá nhân chết thì thành viên trong hộ gia đình của người đó được tiếp tục thuê quyền sử dụng đất cho đến hết thời hạn thuê nhưng phải báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

ĐIỀU 11: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 12: CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

12.1. Bên A cam kết:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

- Thửa đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

12.2. Bên B cam kết:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

13.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ........... tháng ........... năm ........... đến hết ngày ............ tháng .......... năm ...........

13.2. Chấm dứt thực hiện hợp đồng:

a) Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn thuê và không được gia hạn thuê;

- Theo thoả thuận của các bên;

- Nhà nước thu hồi đất;

- Một trong các bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

- Bên B là cá nhân chết mà trong hộ gia đình của người đó không còn thành viên nào khác hoặc có nhưng không có nhu cầu tiếp tục thuê;

- Diện tích đất thuê không còn do thiên tai;

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

b) Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt, bên B phải khôi phục tình trạng đất như khi nhận đất, trừ pháp luật có quy định khác. Tài sản gắn liền với đất được ....................................

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                       Chức vụ                                                        Chức vụ

                (Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

 

 

 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất cho thuê:

- Về giấy tờ sử dụng đất: ……………………………………………………..

- Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………………

+ Chủ sử dụng đất: ……………………………………………………………

+ Loại đất: ………………………………………………………………………

+ Diện tích: ……………………………………………………………………..

+ Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………

+ Số thửa đất: …………………………………………………………..

+ Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ……………………..

- Về điều kiện cho thuê quyền sử dụng đất: ………………………………

 

                                                                  ..................., ngày ….. tháng ….. năm …….

                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                             (Ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ......... tháng .......... năm ......... (Bằng chữ: .............................................................)

tại ..................................................., tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ..................................................

và bên B là ...................................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)