>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định :

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính:

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Doạnh nghiệp được tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh  trừ những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật cấm, nên công ty bạn muốn  bổ sung ngành nghề sản xuất đồ nội thất công ty bạn phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại nơi mà công ty đặt trụ sở chính . vậy nên công ty bạn phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

- Theo Quyết định số 337/QĐ-BKH do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10 tháng 04 năm 2007 về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam quy định :

STT

Tên ngành nghề đăng ký kinh doanh

Mã ngành

01

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng      

Nhóm này gồm: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn  

4663

02

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự  

Nhóm này gồm: - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác;- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng gỗ, song, mây và vật liêụ khác…

4649

03

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện; đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

04

Khai thác gỗ

0221

05

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

1610;

06

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1621

07

Sản xuất gỗ xây dựng

1622

08

Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

09

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

3100

 

2. Mã ngành thiết kế nội thất, sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất

Để thực hiện bổ sung ngành nghề sản xuất đồ nội thất trước tiên chúng ta phải biết rõ các ngành nghề chi tiết, mã ngành trang trí nội thất cụ thể để đăng ký cho chính xác, áp mã ngành thiết kế nội thất cho đúng trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh nội thất. Cụ thể các mã ngành kinh doanh nội thất gồm:

 

2.1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ – Mã ngành 161 – 1610

Nhóm cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ gồm: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

Loại trừ:

- Xẻ gỗ và sản xuất gỗ thô được phân vào nhóm 02210 (Khai thác gỗ).

- Sản xuất lớp gỗ mỏng dùng trong gỗ dán, gỗ ván và tấm panen được phân vào nhóm 16210 (Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác).

- Sản xuất ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc được phân vào nhóm 16220 (Sản xuất đồ gỗ xây dựng).

Ngành nghề chi tiết Mã ngành
Cưa, xẻ và bào gỗ
Nhóm cưa, xẻ và bào gỗ gồm:

+ Cưa, xẻ, bào và gia công cắt gọt gỗ;

+  Xẻ mỏng, bóc vỏ, đẽo bào gỗ;

+ Sản xuất tà vẹt bằng gỗ;

+  Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp;

+ Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ.

16101

Bảo quản gỗ

Nhóm bảo quản gỗ gồm:

+ Làm khô gỗ.

+ Tẩm hoặc xử lý hoá chất gỗ với chất bảo quản hoặc nguyên liệu khác.

16102

 

2.2.  Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện – Mã ngành 162

Nhóm sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện gồm: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện bao gồm dạng cơ bản cũng như các sản phẩm lắp ráp.

Ngành nghề chi tiết Mã ngành

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Nhóm sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác gồm:

– Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy hoặc vải lót sau),

+  Làm dưới dạng rời,

– Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng gỗ tương tự;

– Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;

– Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh;

– Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621 -16210

Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Nhóm sản xuất đồ gỗ xây dựng gồm:

– Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng, cụ thể:+ Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng,

+ Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng,

+ Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản lề, khoá…

+ Cầu thang, hàng rào chắn,

+ Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc,

+ Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm.

– Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ;

– Sản xuất nhà gỗ di động;

– Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

1622 – 16220
Sản xuất bao bì bằng gỗ

Nhóm sản xuất bao bì bằng gỗ gồm:

+ Sản xuất thùng gỗ, hòm, thùng thưa (sọt), thùng hình ống và các đồ đựng bằng gỗ tương tự;

+ Sản xuất tấm nâng hàng, thùng nâng hàng và tấm nâng hàng khác bằng gỗ;

+ Sản xuất thùng tròn, bình, chum và các sản phẩm thùng bằng gỗ khác;

+ Sản xuất thùng có dây cáp cuốn bằng gỗ.

+ Sản xuất quan tài bằng gỗ.

1623 -16230

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

Nhóm sản xuất sản phẩm khác từ gỗ gồm:

+ Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải,

+ Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo,

+ Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ,

+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ,

+ Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương tự bằng gỗ,

+ Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ bằng gỗ,

Các vật phẩm khác bằng gỗ.

– Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà phê hay đậu nành;

– Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;

– Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;

– Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày);

– Sản xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự;

– Sản xuất bộ phận dùng trong sản xuất tẩu thuốc lá;

– Tranh khắc bằng gỗ.

Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

Nhóm sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện gồm:

+ Chế biến bấc tự nhiên và các sản phẩm từ bấc ép;

+ Sản xuất các sản phẩm từ bấc tự nhiên hoặc bấc ép, bao gồm tấm phủ sàn;

+ Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, chiếu, thùng, hộp và tấm chắn;

+ Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai và các đồ bằng bấc.

+ Sản xuất đồ lưu niệm như tranh, gạt tàn thuốc, hoa… làm bằng tre.

1629 – 16291-16292

 

2.3. Bổ sung mã ngành thiết kế nội thất

Nếu doanh nghiệp muốn bổ sung mã ngãnh thiết kế nội thất, có thể tham khảo các ngành nghề sau:

Tên ngành Mã ngành
Xây dựng nhà các loại 4100
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290
Lắp đặt hệ thống điện 4321
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322
Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất
4649
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: – Hoạt động trang trí nội thất.
7410

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê