Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-------------------------------------------------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

----------------o0o-----------------

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CONSULTATIVE CONTRACT FOR INVESTMENT PROMOTION

Số: ............../...............

No: ............./.................=

Dựa theo:

Based on:

- Bộ luật Dân Sự của nước CHXHCN Việt Nam 2015

The Civil Law of the Socialist Republic of Vietnam 2015

- Quyết định số ......./ĐA-HĐQT về việc chấp nhận thuê chuyên viên cố vấn đầu tư là người nước ngoài cho Hội đồng quản trị.

The Decision No ......./DA-HDQT of the Board of Managment regarding to the agreement of employing foreign consultance for investment in Dai An Industrial Zone.

Hợp đồng này được lập tại:

This Contract is made at:

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đại An

Khu Công nghiệp Đại An, Km51, Quốc lộ 5, tỉnh Hải Dương

Location: Head office of the Dai An Joint Stock Company

Dai An Industrial Zone, Km51, National Highway No.5, Hai Duong province

- Thời gian: ........h00 ngày ...../...../2020

Time: ........., ..................................... , 2020

Giữa hai bên:

Between the two parties:

- Bên A : CÔNG TY CỔ PHẦN .......................

Party A : ....................... JOINT STOCK COMPANY

Đại diện : Bà ...................................

Represented by : Ms. ..................................

Post : Chairman

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ trụ sở : Khu Công nghiệp Đại An, Km51, Quốc lộ 5, Tỉnh Hải Dương

Head Office address:Dai An Industrial Zone, Km51, National Highway No.5,

Hai Duong Province

Điện thoại : 0320. 555888 - 555889 Fax: 0320.786703

Tel : 0320. 555888 - 555889 Fax: 0320.786703

- Bên B : Ông CHANG ......................

Party B : Mr. CHANG ...........................

Địa chỉ : Số 19, ngõ 28, đường Xingzhong, quận Nangang, Đài Bắc 11579, Đài Loan

Address : No.19, Lane 28, Xingzhong Rd., Nangang Dist, Taipei11579,Taiwan

Quốc tịch : Đài Loan Số hộ chiếu : G100416103

Nationality : Taiwanese Passport number : G100416103

Điện thoại : 0912579847 Fax:

Tel : 0912579847 Fax:

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng Tư vấn xúc tiến đầu tư (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng") với các điều kiện và điều khoản cụ thể sau:

The two parties has discussed and agreed to conclude this Consultative Contract for Investment Promotion (hereafter referred to as "Contract") with detailed terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

ARTICLE 1: CONSULTATIVE CONTENT FOR INVESTMENT PROMOTION

Bên B nhận cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A về các vấn đề liên quan đến việc xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư vào thuê lại đất trong Khu Công nghiệp Đại An của Bên A (sau đây gọi tắt là "Khu Công nghiệp"), cụ thể như sau:

Party B will provide the consultative services to Party A which are related to the promoting, appealling the investors for land sub-leasing in the Dai An Industrial Zone of Party A (hereafter referred to as the "Industrial Zone"), as following:

1.1. Bên B tìm kiếm và giới thiệu khách hàng có nhu cầu thuê lại đất trong Khu Công nghiệp.

Party B will find and introduce the customers who has the demand of land sub-leasing in the Industrial Zone

1.2. Giới thiệu với các khách hàng nêu tại khoản 1.1 về Khu Công nghiệp (các điều kiện về thuê lại đất, môi trường làm việc tại Khu Công nghiệp, các dịch vụ trong Khu Công nghiệp) cũng như giới thiệu về Bên A, qua đó quảng bá hình ảnh của Bên A;

Introducing the Industrial Zone to the invesors metioned in the Item 1.1 (the land sub-leasing conditions, working environment and services in the Industrial Zone), also Party A in order to popularize the Party A's reputation.

1.3. Làm đầu mối liên lạc giữa Bên A và đối tác tại Đài Loan;

Being the first level contact between Party A and other partners in Taiwan.

1.4. Cùng với Bên A đàm phán về việc thuê lại đất trong Khu Công nghiệp với các đối tác nếu Bên A yêu cầu.

Party B and Party A will negociate together with other parties in the land sub-leasing issues if Party A has the demand.­

ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

ARTICLE 2: THE RIGHTS AND RESPONSIBILITY OF PARTY A

Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này, Bên A có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

In this agreement, Party A has the following rights and responsibilities:

2.1. Trách nhiệm

Responsibility of Party A

a. Cung cấp cho Bên B các tài liệu, tư liệu cần thiết để Bên B thực hiện các công việc nêu trong Điều 1 và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tài liệu, tư liệu này.

Providing all the necessary documentations, materials for Party B for implementing all the task mentioned in the Article 1 and Party A will have the responsible in the accuration of these materials and documentations.

b. Tạo điều kiện và bố trí chỗ làm việc có đủ điều kiện khi Bên B đưa khách hàng tham quan, đàm phán, ký kết Hợp đồng tại Khu Công nghiệp Bên A.

Create good conditions and arranging the working place when Party B leads the investors to the Industrial zone of Party A with the purpose of visiting, negociating and signing the Land Sub-leasing Contract.

c. Thanh toán phí dịch vụ tư vấn cho Bên B theo từng hợp đồng với từng nhà máy mà Bên B tư vấn thành công để thuê đất trong Khu Công nghiệp.

Pay the consultative fee to Pary B according to each Land Sub-leasing Contract that Party B succeed in consulting for land sub-lease in the Industrial Zone.

2.2. Quyền hạn

Rights of the Party A

a. Giám sát và đôn đốc việc thực hiện các công việc của Bên B

Supervising and speeding up the task implementations of Party B

b. Được yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về tiến độ công việc.

Requiring Party B to have the complete inform about the work's rate of progress.

c. Phản biện và đóng góp bổ sung đối với các ý kiến tư vấn do Bên B đưa ra để đảm bảo theo đúng chủ trương của Bên A

Criticizing and giving additional thoughts to all the consultative ideas which are given from Party B to ensure the policy of Party A.

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

ARTICLE 3: THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PARTY B

Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này, Bên B có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

In this agreement, Party B has the following authorities and responsibilities:

3.1. Trách nhiệm

Responsibility of Party B

a. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và vì lợi ích của Bên A các công việc nêu trong Điều 1 của Hợp đồng này. Tư vấn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Bên A trong tất cả các dịch vụ Bên B thực hiện.

Seriously, fully carry out activities as stated in Article 1 of this agreement to ensure Party A’s benefits . Party B will ensure to bring the fruitful effects to Party A for all the services that Party B provides.

b.Thông báo tình hình công việc thường xuyên cho Bên A.

Frequently inform the works’ progress to Party A

c. Giữ bí mật về các thông tin khác liên quan đến hợp đồng và không được sử dụng các tài liệu của Bên A vào các mục đích khác.

Confidentially keep the agreement related information and must not use Party A’s materials into other purposes

d. Thông qua Bên A thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

To fulfil all the financial duties to the Vietnamese government through Party A according to the law regulations.

3.2. Quyền hạn

Rights of the Party B

a. Được yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu, tư liệu cần thiết để thực hiện công việc.

To require Party A for providing all the necessary materials and documentations in order to implement the tasks.

b. Được quyền yêu cầu Bên A thanh toán phí dịch vụ tư vấn, các chi phí phát sinh khác theo quy định tại hợp đồng này.

Require Party A to make payment for consultative fees and all the other arise expenses as prescribe in this Contract.

ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ARTICLE 4: SERVICE FEE AND PAYMENT METHODS

Mức phí dịch vụ tư vấn Bên A phải trả cho Bên B đối với các công việc Bên B phải thực hiện theo Điều 1 của Hợp đồng này như sau: Đối với mỗi khách hàng mà Bên B tư vấn thành công dẫn đến việc khách hàng ký hợp đồng thuê lại đất trong Khu Công nghiệp, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một số tiền cụ thể theo Biên bản thanh toán phí dịch vụ. Các Biên bản thanh toán này đồng thời là Phụ lục của Hợp đồng này.

The consultation service fee that Party A shall be made to Party B for the activities which Party B is to perform as in Article 1 in this agreement as following: For each customer who Party B successfully consult will leadthat customer make a contract in the industry zone, Party A shall pay Party B acertain specific amount of commission according to Service fee payment reports. These reports are also addendum in this agreement.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

ARTICLE 5: THE FINAL PROVISIONS

5.1. Hiệu lực của Hợp đồng

The validation of the Contract

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ kết thúc khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

This agreement shall be validated once the date of contract is made until both Party A and Party B sign out the contract to liquidate the agreement.

5.2. Các công việc và chi phí phát sinh

Activities and arised expenses

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những công việc phức tạp hay phát sinh thêm chi phí nào khác, hai Bên sẽ đàm phán lập thành phụ lục bổ sung cho hợp đồng này.

During the progress if there are arised difficulty works or arise other expenses, both Party A and Party B will additionally negotiate to make addendum in order to complement this Agreement.

5.3. Tranh chấp

Disputes

Nếu có những vướng mắc, hai Bên sẽ thương lượng giải quyết trên tinh thần tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Những vướng mắc không thể tự hoà giải được sẽ đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của toà án sẽ là quyết định cuối cùng đối với cả hai Bên, án phí do Bên thua chịu.

If there is any difficulty, both sides shall negotiate to resolve the problems with respect and assist together. If in case any difficult dispute which might not resolvedby both sides shall be taken to the jurisdiction of the Court. The Court’s final decision is the decision to both sides Party A and Party B, the legal cost is belongs to the defeated side.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu hai bên có điều khoản cần điều chỉnh, bổ sung thì hai bên sẽ lập Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng sẽ là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

During the implementation of this contract, if any revision or addition of an article is required, both parties will prepare an Appendix for this contract which shall constitute an integral part of this Contract.

Hợp đồng này bao gồm 06 trang, 5 điều khoản và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

This Contract, consisting of 06 pages, 05 Articles, shall be made into 04 copies of equal value. Party A and Party B each shall keep 02 copies for execution.

­­­

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

PARTY A

Bà ..........................................

Ms. .............................................

PARTY B

Ông ............................

Mr. ..........................

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN

Liên hệ sử dụng dịch vụ lĩnh vực giấy phép :

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê