1. Biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng là gì?

Biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng là một tài liệu ghi chép chi tiết về cuộc họp của một đơn vị Đảng (gọi là Chi bộ) để thảo luận và quyết định về việc chuyển đổi tư cách đảng viên của một thành viên Đảng. Trong hội nghị này, các đồng chí trong Chi bộ sẽ đánh giá và kiểm điểm quá trình sinh hoạt đảng của đối tượng cần chuyển đổi tư cách đảng viên, bao gồm việc tham gia hoạt động của Đảng, tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức, đóng góp và ảnh hưởng của đối tượng đó đối với công việc và hoạt động của Chi bộ. Sau đó, các đồng chí sẽ thảo luận và đưa ra ý kiến, đóng góp về việc chuyển đổi tư cách đảng viên của đối tượng. Cuối cùng, sau khi thảo luận và biểu quyết, biên bản họp chi bộ sẽ ghi nhận kết quả quyết định của Chi bộ về việc chuyển đổi tư cách đảng viên của thành viên được đánh giá. Nếu kết quả biểu quyết nhận được sự tán thành từ đa số các đồng chí trong Chi bộ, thì quyết định chuyển sinh hoạt đảng sẽ được thực hiện, và đối tượng sẽ chuyển từ tư cách đảng viên dự bị sang tư cách đảng viên chính thức, hoặc ngược lại tùy thuộc vào kết quả quyết định.

Biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng là tài liệu ghi chép chi tiết về cuộc họp của một đơn vị Đảng (gọi là Chi bộ) nhằm xem xét, đánh giá và quyết định về việc chuyển đổi tư cách đảng viên của một thành viên Đảng. Biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng là tài liệu quan trọng giúp đảng viên trong Chi bộ thảo luận, đưa ra quyết định công bằng và minh bạch về việc chuyển đổi tư cách đảng viên của thành viên Đảng.

 

2. Hướng dẫn chi tiết mẫu biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng

Xây dựng nội dung mẫu biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt Đảng là quá trình quan trọng để ghi chép và xác nhận các thông tin liên quan đến việc chuyển đổi tình trạng hoạt động Đảng của các đảng viên trong chi bộ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để xây dựng nội dung mẫu biên bản:

1. Thông tin cơ bản:

- Tiêu đề biên bản: Đặt tên rõ ràng cho biên bản, ví dụ: "Biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt Đảng."

- Thời gian và địa điểm: Ghi rõ ngày, tháng, năm, và địa điểm diễn ra cuộc họp.

- Tên đơn vị Đảng và tên chi bộ: Xác định rõ tên của đơn vị Đảng cấp trên và tên chi bộ.

2. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ghi rõ danh sách các đảng viên có mặt và vắng mặt trong cuộc họp.

- Phân loại đảng viên: Chính thức hoặc dự bị.

- Đối với đảng viên vắng mặt, ghi rõ lý do vắng mặt của từng người.

3. Chủ trì và thư ký cuộc họp:

- Xác định người chủ trì cuộc họp (Đ/c ...) và chức vụ của người đó.

- Xác định người làm thư ký ghi chép biên bản (Đ/c ...).

4. Nội dung cuộc họp:

- Trình bày lý do và mục đích cuộc họp: Giải thích vì sao cuộc họp được tổ chức và mục tiêu của cuộc họp là gì.

- Phần kiểm điểm của từng đảng viên: Ghi rõ những hoạt động, đóng góp của từng đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Nhận xét tích cực và các khuyết điểm cần cải thiện của từng đảng viên.

- Phần ý kiến của Chi bộ: Trình bày ý kiến đánh giá của các đảng viên trong Chi bộ về việc chuyển đổi tình trạng hoạt động Đảng của từng đảng viên.

- Biểu quyết của Chi bộ về việc chuyển sinh hoạt Đảng của từng đảng viên: Thể hiện kết quả biểu quyết với số phiếu tán thành và tỷ lệ phần trăm đồng ý chuyển sinh hoạt Đảng.

5. Kết luận và ký tên:

- Sau khi thảo luận và biểu quyết, rút ra kết luận chung của cuộc họp.

- Thư ký ghi chép nội dung chi tiết cuộc họp và ghi tên của mình.

- Người chủ trì ký tên xác nhận việc cuộc họp diễn ra đúng quy trình và nội dung được ghi chép đầy đủ.

6. Lưu trữ và phê duyệt:

- Biên bản sau khi hoàn thành và thông qua nên được lưu trữ cẩn thận, để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết trong tương lai.

- Biên bản sau khi được thảo luận và thông qua nên được gửi lên cấp trên để phê duyệt và ghi nhận việc chuyển sinh hoạt Đảng của từng đảng viên.

Mẫu biên bản nên có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần và chủ trì cuộc họp để làm căn cứ xác thực. Phần kiểm điểm nên tập trung vào hoạt động và đóng góp của đồng chí trong sinh hoạt Đảng, không chỉ nhận xét tích cực mà còn chỉ ra những khuyết điểm cần cải thiện. Phần ý kiến của Chi bộ nên phản ánh sự đồng thuận, đánh giá chính xác và công bằng về việc chuyển sinh hoạt đảng của đồng chí. Biểu quyết nên được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, rõ ràng thể hiện ý kiến của từng đảng viên. Biên bản sau khi hoàn thành và thông qua nên được lưu trữ cẩn thận, để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết trong tương lai. Nội dung biên bản nên được viết một cách cụ thể, minh bạch và trung thực để làm căn cứ cho quá trình đánh giá và điều chỉnh hoạt động của các đảng viên trong chi bộ. Đảm bảo biên bản được lưu trữ và bảo quản tốt để sử dụng trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá, và phát triển hoạt động Đảng của chi bộ.

 

3. Mẫu biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng

>>>> Tải ngay: Mẫu biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng

Mẫu biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng là một tài liệu ghi chép và xác nhận các thông tin quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi tình trạng hoạt động Đảng của các đảng viên trong chi bộ. Nội dung trong mẫu biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt Đảng như sau:

ĐẢNG BỘ X

CHI BỘ Y

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Về việc chuyển sinh hoạt đảng

1. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2023, vào lúc 8:30 giờ.

2. Địa điểm: Tại trụ sở Chi bộ Y, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thành phần:

- Có mặt: 20/25 đồng chí (chính thức: 12 đồng chí; dự bị: 8 đồng chí)

- Vắng mặt: 5/25 đồng chí (chính thức: 2 đồng chí; dự bị: 3 đồng chí).

+ Họ tên: Trần Văn A, Nguyễn Thị B, Lê Hồng C, etc.

+ Lý do: Công tác, bận việc gia đình.

- Chủ trì: Đồng chí Bùi Thị C – Chức vụ: Chủ tịch Chi bộ.

- Thư ký: Đồng chí Đinh Văn D.

- Nội dung:

Hôm nay, tại Chi bộ Y, chúng ta đã tổ chức họp để thảo luận về việc chuyển sinh hoạt đảng của đồng chí Trần Văn A, nguyên là đồng chí dự bị.

1. Trước tiên, chúng ta đã cùng nhau kiểm điểm quá trình sinh hoạt đảng của đồng chí Trần Văn A trong thời gian qua. Đồng chí đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Chi bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng động trong công tác tổ chức.

2. Tiếp theo, chúng ta lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng của đồng chí Trần Văn A. Đều đạt đồng thuận rằng đồng chí Trần Văn A đã đáng khen ngợi và xứng đáng tiếp tục sinh hoạt trong Đảng.

3. Sau khi thảo luận và bàn bạc, chúng ta tiến hành biểu quyết về việc chuyển sinh hoạt đảng của đồng chí Trần Văn A. Vui mừng thông báo rằng, quyết định đã được đưa ra với sự tán thành cao từ phía các đồng chí. Tất cả đều ủng hộ đồng chí Trần Văn A trở thành đồng chí chính thức của Chi bộ Y.

Biên bản này được thông qua trước đảng viên của Chi bộ và cuộc họp kết thúc vào 10:30 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2023.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Để biết thêm các thông tin có liên quan vui lòng xem thêm bài viết sau: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất

 Để liên hệ với chúng tôi, bạn có thể sử dụng số điện thoại 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng và cung cấp những thông tin chính xác nhất.