1. Điều kiện chuyển sinh hoạt Đảng

1.1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Điều kiện chuyển sinh hoạt đảng chinh thức là khi có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú thì đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp ủy huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi, có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên thì ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên. Chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo.

 

1.2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm hoặc khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định).

Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức nhưng vẫn đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

 

1.3. Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài

Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, khi hết thời hạn dự bị phải làm bản tự kiểm điểm về tư cách đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hoạt đơn lẻ; cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.

Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 3 đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị (gồm 3 đảng viên trở lên, kể cả đảng viên chính thức và dự bị), cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất và Cách viết

 

2. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng

2.1. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (loại 10 ô).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra trường hoặc thôi việc.

- Thẻ đảng viên.

- Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên, có xác nhận của cơ sở cấp ủy.

- Hồ sơ đảng viên (có bổ sung quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên).

- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi Bộ và Đảng ủy Trường.

- Trích biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

- Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (05 năm gần nhất); phiếu bổ sung bồ sơ đảng viên hàng năm…

 

2.2. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

-  Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, học tập…

- Thẻ đảng viên.

- Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi Bộ và Đảng ủy Trường.

- Trích biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

 

2.3. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài như hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ở trong nước.

>> Tham khảo: Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm chi tiết nhất

 

3. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

3.1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

* Ở trong nước:

– Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị khác, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái, tăng cường cho cấp xã nơi biên giới, hải đảo (đối với bộ đội biên phòng) hoặc đến làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Ở những nơi có tổ chức đảng: chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

+ Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

– Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc hoặc nơi làm việc chưa có tổ chức đảng thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên), quá thời hạn này thì giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

* Chuyển ra ngoài nước và từ ngoài nước về

Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên, nếu ở đó chưa có tổ chức đảng thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Đảng viên đi đơn lẻ thì Đảng ủy Ngoài nước trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước trở về thì phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước (về giữ gìn tư cách đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao…), có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước.

+ Đảng viên ra nước ngoài lập đoàn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Đảng ủy Ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ đảng, chỉ định chi ủy lâm thời, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gian ở ngoài nước. Khi đảng viên trở về, chi ủy nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để Đảng ủy Ngoài nước xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt đảng ở trong nước.

 

3.2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Với Đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời khi mong muốn kéo dài thời gian sinh hoạt Đảng tạm thời thì phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

Những Đảng viên sinh hoạt tạm thời sẽ không nằm trong danh sách Đảng viên của Đảng bộ nơi công tác tạm thời mà vẫn thuộc nơi công tác Đảng bộ chính thức. Hơn nữa Đảng viên sinh hoạt tạm thời sẽ phải đóng chi phí sinh hoạt tại nơi công tác tạm thời.

Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời được thực hiện đối với các trường hợp sau:

*  Ở trong nước

Đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi cư trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ, công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm… trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

*  Ra ngoài nước

Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài… (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì Đảng ủy Ngoài nước hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt tạm thời.

>> Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn!