1. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra ngoài nước là gì?

Sinh hoạt đảng là nhiệm vụ của mỗi đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự gắn kết về trách nhiệm chính trị và tình đồng chí của người đảng viên nhằm thực hiện lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, một hoạt động bắt buộc đối với mỗi Đảng viên đó chính là việc sinh hoạt Đảng của các đảng viên đó. Chính vì vậy, đối với những cá nhân khi trở thành đảng viên thì cần phải tham gia sinh hoạt Đảng. Bởi lẽ đó mà khi Đảng viên sinh sống, làm việc ở đâu thì hoạt động sinh hoạt Đảng vẫn luôn được thực hiện. Khi đảng viên chuyển nơi sống và nơi làm việc thì cũng cần phải thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng. Đối với những đảng viên chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm viêc cũng không ngoại lệ.

Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài là hoạt động được tiến hành khi có cá nhân là Đảng viên, bao gồm cả Đảng viên dự bị và Đảng viên chính chức, chuyển ra nước ngoài sinh sống, học tập hoặc lao động. Khi đó, cá nhân Đảng viên đó sẽ được giới thiệu đến Đảng ủy nơi chuyển đến, và Đảng ủy nơi chuyển đến chính là nơi trực tiếp quản lý Đảng viên đó, Đảng viên sẽ thực hiện các hoạt động sinh hoạt Đảng tại nơi được chuyển đến.

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra ngoài nước là văn bản được dùng khi thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên khi Đảng viên ra nước ngoài học tập hoặc sinh hoạt.

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra ngoài nước cùng hồ sơ Đảng viên chính là căn cứ để Đảng ủy ngoài nước tiếp nhận Đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng và cũng được dùng để Đảng ủy ngoài nước giới thiệu sinh hoạt Đảng cho Đảng viên khi Đảng viên trở về nước hoặc đi sang quốc gia khác để học tập, sinh sống.

2. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và tạm thời

Tiêu chí Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Thời điểm

- Chuyển công tác sang đơn vị mới.

- Được nghỉ hưu.

- Nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên.

- Thay đổi nơi cư trú lâu dài

(Căn cứ điểm 6.3.1 khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29 năm 2016)

- Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 03 tháng đến dưới 01 năm;

- Được cử đi học ở trong nước từ 03 tháng đến 02 năm.

Sau đó lại trở về đơn vị cũ

(Căn cứ tiết a điểm 6.3.2 khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29 năm 2016)

Thời gian

60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

Sau khi trở về đơn vị cũ

Hồ sơ kèm theo

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức;

- Phiếu Đảng viên (khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra khỏi Đảng bộ huyện và tương đương).

- Thẻ Đảng viên.

- Hồ sơ Đảng viên.

- Bản tự kiểm điểm Đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

(theo tiết a điểm 3.3.1 khoản 3.3. Điều 3 Hướng dẫn 09 năm 2017)

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời.

- Thẻ Đảng viên hoặc quyết định kết nạp Đảng viên (nếu là Đảng viên dự bị).

- Bản tự kiểm điểm Đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi Đảng viên chuyển đi và nơi Đảng viên sinh hoạt Đảng tạm thời khi trở về.

Thủ tục, trình tự

- Cấp ủy huyện có Đảng viên chuyển đi làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng nếu đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài Đảng bộ huyện, tỉnh; Nếu là Đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy làm thủ tục này.

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt Đảng. Nếu quá hạn thì phải báo cáo lý do để xem xét, xử lý.

- Hồ sơ của Đảng viên được niêm phong và được mang đi để báo cáo với tổ chức Đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đảng.

- Nếu Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

- Đảng viên phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ Đảng bộ, chi bộ nơi đang sinh hoạt đến Đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

- Tại nơi sinh hoạt Đảng bộ tạm thời, Đảng viên không được tính vào Đảng số, không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử nhưng vẫn đóng Đảng phí tại đây.

3. Cách chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài

Riêng với trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài, Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước khi hết thời gian dự bị phải làm bản tự kiểm điểm với tư cách Đảng viên.

Cấp ủy trực tiếp quản lý Đảng viên ở nước ngoài căn cứ nhận xét của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của Đảng viên để xét công nhận Đảng viên chính thức.

Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 03 Đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị, cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

4. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra nước ngoài mới nhất 2022

Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác Đảng viên quy định biểu mẫu giới thiệu sinh hoạt Đảng ra nước ngoài (mẫu 3-SHĐ) như sau:

>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra nước ngoài mới nhất file Word

ĐẢNG ỦY
BỘ NGOẠI GIAO

-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
 
Số …/GTSHĐ

GIẤY GIỚI THIỆU
SINH HOẠT ĐẢNG RA NGOÀI NƯỚC

ĐẢNG UỶ BỘ NGOẠI GIAO

NN

Số TĐV …(1)..
Số LL: …(2)….

Đã tiếp nhận giấy giới thiệu số ……………….…./GTSHĐ ngày …….. tháng ……… năm ………(3)

(kèm theo hồ sơ đảng viên) của ………………………………………………………………………..(4)

Giới thiệu đồng chí ………………………………………. sinh ngày …… tháng …… năm ………(5)

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm ……… Chính thức ngày …… tháng …… năm ………….(6)

Được sinh hoạt đảng (chính thức, hoặc tạm thời, hay đơn lẻ):

tại: ……………………………………………………….…, từ ngày …… tháng …… năm …………(7)

Ngày … tháng … năm ……

T/M ĐẢNG ỦY BỘ NGOẠI GIAO

Số ……………………..GTSHĐ

Kính gửi: …………………………………….(8)

Đề nghị tiếp nhận và GTSHĐ cho đồng chí …………………………………………………………

Đã đóng đảng phí hết tháng ……… năm ………… về sinh hoạt đảng tại tổ chức cơ sở đảng: …………………………………………………. kèm theo hồ sơ đảng viên đã niêm phong theo quy định. (9)

Ngày … tháng … năm ……
T/M ĐẢNG ỦY BỘ NGOẠI GIAO (10)

Cách soạn thảo Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra ngoài nước:

(1) Số TĐV: Ghi theo số trong thẻ Đảng được đổi hoặc phát thẻ Đảng viên mới của Đảng viên.

(2) Số LL: Ghi theo số lý lịch của Đảng viên.

(3) Ghi thông tin theo giấy giới thiệu mà Đảng ủy ngoài nước được nhận

(4) Ghi thông tin về nơi đã giới thiệu

(5) Ghi thông tin Đảng viên được giới thiệu

(6) Ghi ngày vào Đảng, ngày vào Đảng chính thức của Đảng viên được giới thiệu

(7) Ghi nơi tiếp nhận sinh hoạt Đảng và ngày bắt đầu sinh hoạt

(8) Ghi nơi mà giới thiệu Đảng viên đến,  ghi là “chi ủy chi bộ…”; hoặc “Ban Thường vụ…”; hoặc “Đảng ủy…”; hoặc “Ban tổ chức…”; “Phòng chính trị…”

(9) Mục “đã đóng Đảng phí hết tháng”: Ghi giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cho Đảng viên tháng nào thì thu tiền Đảng phí hết tháng đó.

(10) Ghi là “chi ủy chi bộ…”; hoặc “Ban Thường vụ…”; hoặc “Đảng ủy…”; hoặc “Ban tổ chức…”; “Phòng chính trị…”. Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu của cấp ủy, hoặc của cơ quan tổ chức, hoặc của cơ quan chính trị theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra ngoài nước mới nhất 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.