Khu vực lãnh sự là khu vực dành cho cơ quan lãnh sự để thi hành các chức năng lãnh sự.

Khu vực lãnh sự thường là đơn vị hành chính lãnh thổ ở nước tiếp nhận như tỉnh, thành phố... Trừ khu vực lãnh sự đã quy định theo sự thoả thuận giữa nước cử và nước tiếp nhận, trong trường hợp đặc biệt, khi cơ quan lãnh sự muốn mở thêm cơ quan, văn phòng ngoài khu vực lãnh sự hoặc viên chức lãnh sự muốn thi hành chức năng của mình ngoài khu vực lãnh sự phải được nước tiếp nhận lãnh sự chấp nhận.