Kiểm lâm là kiểm tra, kiểm soát, thanh tra để quản lí và bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ rừng.

Về mặt tổ chức, hoạt động quản lí và bảo vệ rừng và tài nguyên rừng do lực lượng kiểm lâm đảm trách.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lí thống nhất lực lượng kiếm lâm về tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị kĩ thuật, nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lí và bảo vệ rừng trong phạm vi cả nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ trực tiếp quản lí toàn diện và chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của lực lượng kiểm lâm ở địa phương, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh pháp luật về rừng và việc quản lí, bảo vệ, sử dụng, phát triển tốt tài nguyên rừng ở địa phương. Hệ thống tổ chức kiểm lâm gồm: 1) Ở trung ương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2) Ở tỉnh nơi có rừng: Chỉ Cục kiểm lâm trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; 3) Ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có rừng: Hạt kiểm lâm trực thuộc Chi Cục kiểm lâm. Ở các đầu mối giao lưu lâm sản quan trọng và những trung tâm chế biến, tiêu thụ lâm sản, khi cần thiết được thành lập hạt phúc kiểm lâm sản trực thuộc Chỉ Cục kiểm lâm.

Kiểm lâm có nhiệm vụ:

1) Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về rừng; đấu tranh ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về rừng;

2) Thực hiện việc quản lí và bảo vệ rừng;

3) Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ và xây dựng vốn rừng.

Khi thi hành nhiệm vụ, nhân viên kiểm lâm có quyền:

1) Yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp tài liệu ẩn thiết cho việc kiểm tra, thanh tra; tiến hành PHẠI tra hiện trường;

2) Tạm thời đình chỉ hoặc đình chỉ những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật HO những hoạt động có nguy cơ gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí;

3) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.