Lãn công là một dạng đình công mà người lao động không rời nơi làm việc nhưng không làm việc hoặc làm việc cầm chừng, biểu hiện sự phản ứng tập thể của người lao động.

Khi có lãn công, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cần gặp tập thể lao động (hoặc đại diện) để tìm hiểu tình hình, vận động người lao động trở lại làm việc. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tập thể người lao động không có quyền lãn công.