Luật dầu khí là đạo luật quy định về việc bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá IX, kì họp thứ 3 thông qua ngày 06.7.1993, có hiệu lực ngày 01.9.1993.

Mục tiêu của việc ban hành Luật dầu khí là nhằm bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, nhằm phát triển kinh tế quốc dân, khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ, tiến hành các hoạt động dầu khí trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam.

Phạm vì điều chỉnh của Luật dầu khí là các quan hệ về hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, phí, quản lí nhà nước về

hoạt động dầu khí và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động dầu khí.

Đối tượng áp dụng là toàn bộ tài nguyên dầu khí trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước Việt Nam thống nhất quản lí.

Về bố cục, Luật dầu khí năm 1993 gồm lời nói đầu, 9 chương, 51 điều có những nội dung cơ bản sau: những quy định chung; hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu; thuế và lệ phí; quản lí nhà nước về hoạt động dầu khí, thanh tra các hoạt động dầu khí; xử lí vi phạm; điều khoản thi hành.

Theo tỉnh thần của Điều 17 Hiến pháp năm 1992: mọi tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi vùng biển, thềm lục địa... là của Nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân. Như vậy, toàn bộ tài nguyên dầu khí trong lòng đất, thuộc đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước Việt Nam thống nhất quản lí; là một dạng tài nguyên đặc biệt, có thể đưa lại những nguồn lợi to lớn cho đất nước. Để quản lí, khai thắc và biến nó thành những giá trị hàng hoá và tiền tệ phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, đòi hỏi phải có những quy định pháp luật cụ thể, phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới trong lĩnh vực dầu khí, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ để tiến hành các hoạt động dầu khí trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Luật dầu khí là văn bản pháp luật đầu tiên ở Việt Nam quy định có hệ thống về tổ chức và hoạt động dầu khí. Đây là đạo luật đóng vai trò là cơ sở pháp lí quan trọng để xây dựng các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ dầu khí, khai thác dầu khí, kể cả xử lí, thu gom; tàng trữ, vận chuyển dầu khí trong khu vực khai thác cho tới điểm giao nhận và định đoạt dầu khí áp dụng đối với các chủ thể là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ti, doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo Luật doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau 7 năm thi hành Luật, tháng 6.2000, tại kì họp thứ 7, Quốc hội Khoá IX đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 1993 nhằm tăng cường khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, tạo nên sự hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, nhằm ` = ổn định và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí.