Luật nghĩa vụ quân sự là đạo luật quy định về nghĩa vụ của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội.

Ngày 14.6.2005, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. Theo đó, các điều luật sau được sửa đổi, bổ sung: Điều 12, Điều 14, Điều 16, Điều 22, Điều 24, Điều 29, Điều 37, Điều 39 và Điều 52. Ngoài ra, Luật này cũng sửa đổi, bổ sung về từ ngữ trong một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật này.