1. Lực lượng vũ trang nhân dân là gì?

Lực lượng vũ trang nhân dân được hiểu là các tổ chức vũ trang và bán vũ trang của nhân dân Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lí, có nhiệm vụ: chiến đấu giành và giữ gìn độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa toàn dân giành chính quyền, lực lượng nòng cốt của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân

Khái niệm trên đã chỉ ra lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tổ chức vũ trang của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý.Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng ta xây dựng, giáo dục và rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. 

 

2. Lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện nhiệm vụ gì?

Quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Quốc phòng 2005 và Điều 65 Hiến pháp 2013. Theo đó:

Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyêth đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.

Theo quy định pháp luật hiện hành, lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ. Trong đó, Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương. Ngày 22 tháng 12 hàng năm là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân, ngày hội quốc phòng toà dân.

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự , an toàn xã hội, có trách nhiệm phối hợp với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân ở địa phương, cơ sở.

Mỗi bộ phận trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện một nhiệm vụ riêng, đặc thù tuy nhiên, tựu chung lại tất cả đều nhằm mục đích hướng tới một nền quốc phòng toàn dân bền vững, giữ gìn chủ quyền độc lập của quốc gia và an ninh trật tự xã hội.

 

3. Nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang

- Nguyên tắc 1: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nhân dân

Nội dung cơ bản của nguyên tắc: 

Điều 25, chương VI, Điều lệ Đảng cộng snar Việt Nam khoá XI khẳng định:

" Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.

+ Quyền lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là tuyệt đối, không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, đảng phái, hay một cá nhân nào khác.

+ Sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng vũ trang là trực tiếp không thông qua một khâu trung gian, một tổ chức trung gian nào.

+ Thể hiện sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

Nguyên tắc là một chỉnh thể hoàn chỉnh, thống nhất, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể thiếu hay xem nhẹ bất kỳ nội dung nào. Nếu thiếu một trong ba nội dung đó sẽ làm cho sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là thiếu vững chắc, không thường xuyên, liên tục.

- Nguyên tắc số 2: Tự lực tự cường xây dựng lực lượng vũ trang

Nội dung cơ bản của nguyên tắc:

Tự lực tự cường dựa vào sức mình để xây dựng, để giữ vững tính độc lập tự chủ, chủ động không bị chi phối ràng buộc.

 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Triệt để tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi về khoa học- công nghệ để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân. Tập trung trung từng bước hiện đại hoá trang thiết bị kỹ thuật, quản lý khai thác bảo quản có hiệu quả. Tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hành tiết kiệm.

- Nguyên tắc số 3: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lấy chất lượng là chính, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở

Nội dung cơ bản của nguyên tắc:

Nắm vững và giải quyết mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng. Nâng cao chất lượng là chính, đồng thời có số lượng phù hợp với tình hình nhiệm vụ và khả năng kinh tế đất nước. Phải có cơ cấu hơpj lý giữa các thứ quân, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Xây dưng lực lượng vũ trang nhân dân có chất lượng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Về chính trị phải thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong LLVT tin trưởng vào đường lối quan điểm Đảng, chính sách của Nhà nước.

Chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh ( tổ chức đảng, đoàn thanh niên, hội đồng quan nhân,....)

- Nguyên tắc thứ 4: Bảo đảm lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi

 Nội dung cơ bản của nguyên tắc:

+ Lực lượng vũ trang nhân dân phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu đánh địch kịp thời bảo vệ được mình hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Vì: Có chủ động đánh địch kịp thời thì mới đạp tan được ý đồ của chúng, là cơ sở để cho lực lượng vũ trang giành thắng lợi; có chủ động đánh địch kịp thời mới bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam và thành quả của cách mạng.

+ Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, duy trì và chấp hành nghiêm các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu: trực ban, trực chỉ huy....

Đây là cơ sở, điều kiện để đảm bảo cho lực lượng vũ trang hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

 

4. Phương thức xây dựng lực lượng vũ trang trong thời kì mới

- Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Nội dung:

+ Xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho quân đội, công an, làm cho lực lượng này tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

+ Chấp hành mọi đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước

+ Kiên định mục tiêu lí tưởng xã hội chủ nghĩa, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Trước diễn biến tình hình phải phân biệt được đúng sai.

+ Có tinh thần đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế tốt.

+ Kỉ luật tự giác nghiêm minh, dân chủ rộng rãi....

- Xây dựng lực lượng dân quân dự bị động viên

Có ý nghĩa chiến lược, ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, được quản lý tốt, bảo đảm khi cần có thể động viên nhanh chóng theo kế hoạch. Các ngành các địa phương phải có nhận thức  và thực hiện tốt việc tạo nguồn, đăng kí quản lý, huấn luyện quân dự bị đối với lực lượng dự bị động viên.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 

Dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp ở tất cả thôn xóm, bản làng, nông trường, công trường, doanh nghiệp, nhưng có trọng điểm, chú ý có hình thức phù hợp trong các thành phần kinh tế.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lấy chất lượng là chính, trước hết là chất lượng chính trị. Tổ chức biên chế dân quân tự vệ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương. Phải coi trọng ở các vùng trọng điểm, các địa bản chiến lược. Huấn luyện dân quân tự vệ phải thiết thực, hiệu quả; phải coi trọng công tác đào tạo cán bộ và thực hiện tốt chính sách đối với dân quân tự vệ.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê xoay quanh nội dung về lực lượng vũ trang. Hy vọng những nội dung trên cung cấp kiến thức và giúp ích được cho quý đọc giả. Mọi vướng mắc, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến. Trân trọng cảm ơn!