1. Lực lượng vũ trang nhân dân là gì?

Theo Quy định của Luật quốc phòng thì "Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhận dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ."

Trong đó, Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. 

Công an nhân dân là lượng lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trọng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở; sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn ân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

2. Nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở nước ta hiện nay

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng vũ trang sẽ quyết định bản chất cách mạng, mục tiêu, phương hướng chiến đấu, đường lối tổ chức và cơ chế hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm nắm chắc quân đội và công an trong mọi tình huống.

Hai là, tự lực, tự cường xây dựng lực lượng vũ trang

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chỉ ra rằng, những thắng lợi mà chúng ta giành được trước hết là do biết phát huy được nội lực, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường dựa vào sức mình là chính. Tuy nhiên, mỗi thời lỳ, mỗi gian đoạn lịch sử cụ thể, nội dung và hình thức, mức độ thể hiện quan điểm tự lực tự cường có khác nhau, đó là sự sáng tạo của Đảng và Bác Hồ. Trong các cuộc khắng khiến chống thực dân Pháp, để quốc Mỹ xâ lượng và xây dựng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng to lớn có hiệu quả từ các nước xã hội chủa nghĩa anh em và bạn bè quốc tế. Sự giúp đỡ đó đã góp phần quan trọng đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của nhân dân ta đến thắng lợi huy hoàng. Song điều không thể phủ nhận rằng sự giúp đỡ to lớn đó đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phát huy hiệu quả cao nhất là nhờ lòng dũng cảm, trí thông minh sáng tạp và tinh thần độc lập tự chủ tự lực, tự cường tuyệt vời.

Tự lực, tự cường xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện ở chỗ:

+ Tự lực tự cường dựa vào sức mình để xây dựng, để giữ vững tính độc lập tự chủ, chủ động không bị chi phối ràng buộc.

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

+ Triệt để tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi về khoa học - công nghệ để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Tập trung từng bước hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, quản lý khai thác bảo quản có hiệu quả trang bị hiện có, thực hiện tốt phương châm "giữ tốt, dùng bền".

+ Tích cự đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hành tiết kiệm.

Ba là, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lấy chất lượng là chính, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.

Xây dựng chính trị là xây dựng các tổ chức của lực lượng vũ trang luôn trong sạch, vững mạnh và nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang. Là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang. Là sức mạng chiến đấu trực tiếp trên lĩnh vực lý luận, công tác tư tưởng, văn hóa, tâm lý, lối sống...chống lại âm mưu hành động của kẻ thù.

Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ:

+ Nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng. Nâng cao chất lương là chính, đồng thười có số lượng phù hợp với tình hình nhiệm vụ và khả năng kinh tế của đất nước.

+ Phải có cơ cấu hợp lý giữa các thứ quân, giữa lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên.

+ Thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có chất lượng, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Bốn là, bảo đảm lực lượng vũ tranh nhân dân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

Lực lượng vũ tranh nhân dân phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, duy trì và chấp hành nghiêm các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến, trực chỉ huy.

 

3. Vì sao nói sinh viên có vai trò không nhỏ trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân?

Thứ nhất, sinh viên ở nước ta là bộ phận tri thức trẻ, có đủ tiềm lực về thể trạng sức khỏe, trí tuệ, tư tưởng để trở thành một trong những lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân.

Sinh viên so với các bộ phận công dân khác có nhiều điều kiện, cơ hội để hội nhập, để giao lưu, học hỏi nhận diện vấn đề về quốc gia, dân tộc, trong đó có nội dung về quốc phòng, an ninh quốc gia.

Xuất phát từ những lý do trên mà sinh viên cũng sẽ là bộ phận dễ dàng giáo dục tư tưởng chính trị, định hướng đúng đắn để có lý tưởng cách mạng sáng suốt, đây là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét cùng với các yếu tố về sức khỏe, trí tuệ để đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ hai, sinh viên ở nước ta có nghĩa vụ hoàn thành bộ môn Giáo dục quốc phòng (quân sự), thông qua chương trình học này, các em bước đầu sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về an ninh quốc phòng, về tư tưởng cách mạng và đặc biệt được rèn luyện tính kỷ luật trong quân đội. Những điều này tuy chỉ là cơ bản nhất nhưng sẽ là những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành nên tư tưởng về trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc trong tương lai.

Thứ ba, sinh viên ở độ tuổi có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của nhà nước. Đây là một thành tố trong quân đội nhân dân ở nước ta.

Thứ tư, quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đó không chỉ là sức mạnh về vũ trang mà còn sức mạnh về kinh tế. Có thể nói trong thời bình, nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng là một trong những điều quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ quốc phòng. Bởi vậy, lực lượng sinh viên với những ngành học khác nhau, sẽ là lực lượng lao động chất lượng cao trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Dù có là sinh viên đang theo học tại các trường trong quân đội, công an nhân dân hay đang theo học tại các trường đại học, cao đảng chuyên ngành khác, thì sinh viên nước ta vẫn luôn là một bộ phận góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

4. Vai trò của sinh viên trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Với những lý giải lý do vì sao nói sinh viên có vai trò không nhỏ trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có thể chúng ta đã nhận thức được phần nào vai trò của sinh viên trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở nước ta. 

Trước hết sinh viên là bộ phận tiềm năng để có thể xem xét, tuyển chọn vào hàng ngũ của lực lượng vũ trang nhân dân: Công an nhân dân, quân đội nhân dân.

Thứ hai, sinh viên là nguồn lực lao động của tương lai, nguồn lực lao động có chất lượng tốt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, hội nhập, khẳng định vị trí trên trường quốc tế, từ đó cũng sẽ góp phần củng cố về địa vị quốc phòng của đất nước.

Thứ ba, mạng lưới sinh viên ở nước ta rộng khắp, sẽ là đội ngũ tuyên truyền viên đắc lực trong vận động học tập tư tưởng chính trị cách mạng đúng đắn, góp phần giáo dục tư tưởng của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về vai trò của sinh viên trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Hy vọng, đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với bạn đọc. Mọi vướng mắc pháp lý cần tham vấn ý kiến luật sư mời gọi 1900.6162 để được tư vấn hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!