1. Tổ chức chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước phải đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào?

Tổ chức chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước phải tuân thủ những tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy chế xét chọn, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước, được ban hành theo Quyết định 1038/QĐ-KTNN năm 2023.
Để đáp ứng các yêu cầu đặt ra, tổ chức chủ trì cần phải là một tổ chức có tư cách pháp nhân, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với đề tài nghiên cứu khoa học, và có đủ khả năng về nhân lực, thiết bị, cũng như cơ sở vật chất để thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ (KHCN) một cách hiệu quả.
Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, các yêu cầu cụ thể cũng đã được đề ra. Đầu tiên, họ phải có chuyên môn đào tạo phù hợp, với trình độ đại học trở lên và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học liên quan trong 5 năm gần đây tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Thứ hai, họ cần là người đề xuất ý tưởng chính và chủ trì tổ chức xây dựng đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học. Cuối cùng, họ phải có đủ năng lực để tổ chức và cam kết bố trí đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học.
Những điều này nhấn mạnh rằng quá trình xác định tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đều được quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của các dự án nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước.
 

2. Hồ sơ xét chọn tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước gồm những gì?

Hồ sơ xét chọn tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước được quy định chi tiết theo Khoản 4, Điều 8 của Quy chế, được Ban hành kèm theo Quyết định 1038/QĐ-KTNN năm 2023. Quy trình này bao gồm các bước sau:
Phê Duyệt Danh Sách Đề Xuất:
Trên cơ sở Phiếu đăng ký thực hiện đề tài NCKH của tổ chức, cá nhân và ý kiến của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ NCKH, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN để phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân được xét chọn thực hiện đề tài NCKH.
Thông Báo và Chuẩn Bị Hồ Sơ:
   Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh sách, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân được xét chọn. Tổ chức, cá nhân này có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ xét chọn để thẩm định đề cương, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH.
Nộp Hồ Sơ:
   Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân được xét chọn thực hiện đề tài NCKH nộp hồ sơ xét chọn về Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
Nội Dung Hồ Sơ:
   Hồ sơ xét chọn bao gồm:
   - Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài NCKH (PHỤ LỤC 03);
   - Đề cương đề tài NCKH (PHỤ LỤC 04);
   - Thuyết minh đề tài NCKH (PHỤ LỤC 05);
   - Lý lịch khoa học của các thành viên tham gia đề tài NCKH (PHỤ LỤC 06).
Số Lượng Bản Sao:
   Hồ sơ xét chọn bao gồm một (01) bộ Hồ sơ gốc và chín (09) bản sao bộ Hồ sơ gốc.
Kiểm Tra và Thẩm Định:
   Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ xét chọn theo quy định và chuẩn bị cho công tác thẩm định đề cương, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH.
Quy trình này đảm bảo sự minh bạch, công bằng và chất lượng trong việc lựa chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước.
 

3. Lưu trữ hồ sơ kết quả thực hiện đề tài NCKH của Kiểm toán nhà nước ở đâu?

Hồ sơ kết quả thực hiện đề tài NCKH của Kiểm toán nhà nước được đặc tả và lưu trữ theo quy định chi tiết tại Khoản 2, Điều 25 của Quy chế xét chọn, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước, được Ban hành kèm theo Quyết định 1038/QĐ-KTNN năm 2023.
Theo đó, hồ sơ này được bảo quản tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và bao gồm các thành phần sau:
- Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Đánh Giá, Nghiệm Thu:
Quyết định này là văn bản quan trọng xác định việc thành lập Hội đồng để đánh giá và nghiệm thu kết quả của đề tài NCKH.
- Văn Bản Đánh Giá của Các Thành Viên Hội Đồng:
   Các văn bản này chứa đựng ý kiến, đánh giá của các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu về chất lượng và hiệu suất của đề tài NCKH.
- Phiếu Xếp Loại của Các Thành Viên Hội Đồng:
   Ghi chép chi tiết về xếp loại đề tài, đánh giá từng phần, đặc điểm nổi bật và các nhận xét quan trọng từ các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.
- Biên Bản Họp Hội Đồng Đánh Giá, Nghiệm Thu:
   Ghi chép về các diễn biến, thảo luận và quyết định của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu trong quá trình kiểm định kết quả đề tài.
- Báo Cáo Tổng Hợp Kết Quả Nghiên Cứu, Báo Cáo Tóm Tắt, Các Sản Phẩm Khoa Học:
   Tập hợp và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt và các sản phẩm khoa học đạt được từ đề tài NCKH.
- Bản Điện Tử Lưu Trữ Toàn Bộ Kết Quả và Sản Phẩm Nghiên Cứu:
   Bản điện tử này bảo đảm tính toàn vẹn và dễ quản lý, lưu trữ mọi thông tin, dữ liệu, và sản phẩm nghiên cứu liên quan đến đề tài.
Quy trình này giúp đảm bảo rằng thông tin và kết quả của đề tài NCKH được bảo quản một cách có hệ thống, thuận tiện cho việc tra cứu, đánh giá và sử dụng trong tương lai.
 

4. Ai tổ chức kiểm tra hồ sơ, chứng từ chi tiêu tài chính của đề tài NCKH của Kiểm toán nhà nước và làm thủ tục thanh lý Hợp đồng?

Trách nhiệm của tổ chức kiểm tra hồ sơ, chứng từ chi tiêu tài chính của đề tài NCKH của Kiểm toán nhà nước và thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng được quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 25 của Quy chế xét chọn, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước, theo Quyết định 1038/QĐ-KTNN năm 2023.
Sau quá trình đánh giá nghiệm thu kết quả và báo cáo chi tiết về chi tiêu tài chính của đề tài NCKH, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán không chỉ cam kết mà còn thực hiện một công tác kiểm tra hồ sơ, chứng từ chi tiêu tài chính một cách cẩn thận và đầy đủ. Quá trình này không chỉ là bước kiểm soát quan trọng mà còn là bước quyết định để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc sử dụng nguồn lực tài chính.
Công tác kiểm tra này được thiết kế để xác nhận tính chính xác và tuân thủ các quy định về chi tiêu đã được đề ra trong quá trình thực hiện đề tài NCKH. Bằng cách này, không chỉ đảm bảo rằng mọi khoản chi phí được ghi chép chính xác, mà còn giúp kiểm soát và ngăn chặn bất kỳ sai sót hay không rõ ràng nào trong quá trình quản lý tài chính.
Các chứng từ, hồ sơ, và các tài liệu liên quan đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Đồng thời, việc kiểm tra này cũng giúp phát hiện và giải quyết kịp thời mọi vấn đề xuất phát trong quá trình quản lý tài chính của đề tài.
Quy trình kiểm tra hồ sơ và chứng từ chi tiêu tài chính không chỉ là biện pháp bảo vệ nguồn lực tài chính mà còn là cơ hội để rút ra những kinh nghiệm quý báu, từ đó cải thiện quy trình quản lý tài chính và tối ưu hóa sự sử dụng nguồn lực trong các dự án nghiên cứu tương lai.
Chủ nhiệm đề tài NCKH, đồng thời, chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và chứng từ liên quan đến chi tiêu tài chính của đề tài. Họ cần chủ động tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng một cách nhanh chóng, ngay sau khi nghiệm thu kết quả hoàn thành. Quá trình thanh lý Hợp đồng này là bước quan trọng để đảm bảo quyết toán tài chính của dự án được thực hiện một cách đúng đắn và theo đúng các quy định.
Bằng cách này, quy trình kiểm tra và thanh lý tài chính đề tài NCKH được thực hiện một cách chặt chẽ và có trách nhiệm, đảm bảo rằng mọi chi tiêu đã được sử dụng một cách hiệu quả và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quyết toán và báo cáo tài chính kết quả nghiên cứu.

Xem thêm bài viết: Nghiên cứu khoa học là gì? Dân chủ, trách nhiệm và đạo đức trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật