Mu số 09b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

BẢN CAM KẾT

Của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………..

Họ và tên: …………………………………………….Nam/nữ:...............................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

>> Xem thêm:  Bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (Phụ lục 25)

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: …./……/……; nơi cấp:.......................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.............................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Là…………(2) của(3)………………….. người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số: .../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịchUBND(2)......................................

Tôi xin cam kết:

1. Bảo đảm về chỗ ở để (4).................................................................................................

>> Xem thêm:  Người giám hộ đương nhiên có thể một mình đứng tên trên sổ đỏ hay không ?

sống cùng tôi/gia đình tôi tại:..............................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để(5).....................................................................

tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương.

3. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân được phân công giám sát để quản lý, giáo dục(6)

..........................................................................................................................................

4. Báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân(7).....................................................

về tình hình quản lý(8)..........................................................................................................

5. Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục để(9).........................................................................

không vi phạm pháp luật.

>> Xem thêm:  Mẫu sổ theo dõi sự tiến bộ của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 20)

 

 

………, ngày .... tháng .... năm 20....
Người viết cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để cha mẹ hoặc người giám hộ của người được giáo dục là người chưa thành niên cam kết về việc chấp hành biện pháp quản lý tại gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1)(7) Tên Xã/phường/thị trấn.

(2) Cha mẹ hoặc người giám hộ.

(3)(4)(5)(6)(8)(9) Họ tên của người chưa thành niên.

>> Xem thêm:  Mẫu biểu mẫu thống kê số lượng người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 21)