Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------------

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH, THÀNH PHỐ.......

 Mẫu số 02

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày.....tháng....năm 20........

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Họ và tên người tập sự: .........................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................

Ngày tháng năm đăng ký tập sự (Ghi rõ số Quyết định):.............................

............................................................................................................

Nơi tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ tên tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự hành nghề luật sư):  .................

Họ và tên luật sư hướng dẫn ...................................số Thẻ luật sư: ..........

Trong thời gian tập sự có là cán bộ, công chức, viên chức không?

Có thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế tập sự hành nghề luật sư được ban hành kèm theo Thông tư số21/2010/TT-BTP.

I. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự

Kiểm điểm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Quy chế tập sự hành nghề luật sư được ban hành kèm theo Thông tư sôố21/2010/TT-BTP.

II. Báo cáo về hoạt động trong quá trình tập sự:

1. Tham gia vụ, việc về tố tụng

Stt

Nội dung vụ việc

(Tóm tắt nội dung vụ việc và xác định các vấn đề tố tụng, các vấn đề pháp luật đặt ra cho luật sư)

Thời gian thực hiện

(ghi rõ từ thời gian nào đến thời gian nào)

Nơi thực hiện

(Ghi rõ vụ việc được giải quyết tại cơ quan tố tụng nào)

Kinh nghiệm thu nhận được

(tích lũy về pháp luật và về kỹ năng luật sư)

2. Tham gia vụ, việc về tư vấn pháp luật

Stt

Nội dung vụ việc

(Tóm tắt nội dung vụ việc và xác định các vấn đề pháp luật đặt ra cho luật sư)

Thời gian thực hiện

(ghi rõ từ thời gian nào đến thời gian nào)

Nơi thực hiện

(Ghi rõ nơi thực hiện tư vấn)

Kinh nghiệm thu nhận được

(tích lũy về pháp luật và về kỹ năng luật sư)

3. Tham gia đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác

Stt

Nội dung dịch vụ

(Tóm tắt nội dung vụ việc hoặc dịch vụ và xác định các vấn đề pháp luật đặt ra cho luật sư)

Thời gian thực hiện

(ghi rõ từ thời gian nào đến thời gian nào)

Nơi thực hiện

(Ghi rõ cơ quan giải quyết dịch vụ pháp lý đó)

Kinh nghiệm thu nhận được

(tích lũy về pháp luật và về kỹ năng luật sư)

4. Các hoạt động khác (ghi rõ tóm tắt về hoạt động, thời gian thực hiện và nơi thực hiện, kinh nghiệm thu nhận được):

...........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

III. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

IV. Đề xuất, kiến nghị

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Người làm báo cáo:

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhận xét của luật sư hướng dẫn (ghi rõ xác nhận tính chính xác về vụ, việc người tập sự đã tham gia; nhận xét quá trình tập sự, trong đó nêu rõ các ưu điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, ý thức kỷ luật, việc thực hiện Quy chế tập sự hành nghề luật sưcủa người tập sự):

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

Nhận xét của tổ chức hành nghề luật sư nơi nhận tập sự (ghi rõ xác nhận tính xác thực của các vụ, việc người tập sự đã tham gia; nhận xét về việc thực hiện trách nhiệm của luật sư hướng dẫn, quyền và nghĩa vụ của người tập sự theo quy định của Quy chế, đánh giá chất lượng người tập sự hành nghề luật sư) (có chữ ký của người đứng dầu tổ chức và dấu của tổ chức hành nghề luật sư):

........................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ TƯ VẤN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ