BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG….
CHƯƠNG…

Biểu số 1

 

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP NĂM 2015

(Kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính)

(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

Lĩnh vực … (chi tiết từng lĩnh vực chi)

Tổng biên chế năm 2015 được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt

Tổng số biên chế có hệ số lương từ 2,34 trở xuống có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (không bao gồm đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68/2010/NĐ- CP)

Tổng số đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP có hệ số lương từ 2,34 trở xuống có mặt thời điểm 01/01/2015(1)

Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (1 tháng)

Nhu cầu kinh phí tăng lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP (1 tháng)

Số tháng bình quân trong năm được điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

Nhu cầu kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2015

Chi tiết theo các chỉ tiêu như từ cột 1 đến cột 6

A

B

1

2

3

4

5 = (4) x 8%

6 = (7)/(5)

7 = (5)x(6)

 

 

TỔNG SỐ

(Chi tiết theo từng đơn vị thuộc, trực thuộc)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Đơn vị...

Đơn vị...

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Ghi chú: (1) Chi tổng hợp đối tượng hợp đồng 68 (không thời hạn) của đơn vị quản lý hành chính, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

 

…., ngày….. tháng….. năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)