UBND TỈNH, THÀNH PHỐ….

Biểu số 2a

 

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP NĂM 2015

(Kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính)

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

STT

Nội dung

Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2015 (1) (Người)

Tổng số đối tượng có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (2) (Người)

Tổng số đối tượng có hệ số lương ngạch bậc, lương chức vụ từ 2,34 trở xuống có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (Người)

Tổng hệ số tiền lương ngạch bậc, lương chức vụ của số đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Tiền lương tăng thêm 1 tháng theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

Số tháng bình quân trong năm được điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

Tổng nhu cầu tiền lương tăng thêm năm 2015 theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP (Triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

7= (6) x 1,15 x 0,08

8 = (9)/(7)

9

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

1

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

- Sự nghiệp giáo dục:

Trong đó: Giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg

- Sự nghiệp đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

2

Sự nghiệp y tế

 

 

 

 

 

 

 

3

Sư nghiệp khoa học-công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

4

Sự nghiệp môi trường

 

 

 

 

 

 

 

5

Sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

 

 

6

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

 

 

 

 

 

 

 

7

Sự nghiệp thể dục - thể thao

 

 

 

 

 

 

 

8

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

 

 

 

 

 

 

 

9

Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

a

Cấp tỉnh và huyện

Trong đó: - Quản lý nhà nước

                - Đảng

                - Đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

b

Cán bộ chuyên trách, công chức xã

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Không kể đối tượng hợp đồng không thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000;

(2) Bao gồm đối tượng hợp đồng không thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

 

Ngày     tháng     năm
CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)