Mẫu số 01 BB/TSHTĐB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện Quyết định số …. ngày….. của…..về việc……

Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông (Bà)……………………………… Chức vụ:……………………………

2. Ông (Bà) ………………………………Chức vụ:……………………………

B-Đại diện Bên nhận:

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

1. Ông (Bà)………………………………. Chức vụ:…………………………...

2. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ:…………………………..

C- Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Ông (Bà)……………………………….. Chức vụ:…………………………..

2. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ:…………………………..

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản hạ tầng đường bộ……………………...

I. Chi tiết về tài sản hạ tầng đường bộ:

- Tên tài sản hạ tầng đường bộ: ............................................................................

- Ký hiệu: ..............................................................................................................

- Cấp, loại: ..........................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về hòa giải đối với tranh chấp đất đai

- Năm xây dựng: .................................................................

- Năm đưa vào sử dụng: ………………………………………………………...

- Giá trị tài sản:…………………………………………………….(nghìn đồng)

- Hiện trạng thực tế:…………………………………….......................................

II. Hồ sơ về tài sản hạ tầng đường bộ

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

III. Ý kiến Bên giao, nhận

1. Bên giao: …...........................................................................................................

..................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn miễn phí tại Vĩnh Long

2. Bên nhận:

…..............................................................................................................................

….............................................................................................................................

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký tên và đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Hưng Yên