Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản cuộc họp thông dụng được nhiều người sử dụng nhất.

 

Ngày.......tháng.......năm .......

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………)

 

Hôm nay, lúc …… ngày ………………tại văn phòng Công ty ………………..........................

diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông………………..........................................................................................…..............

2. Bà………….........................................................................................………..................

3. Ông…………....................................................................................………….................

II/ Nội dung cuộc họp:

…………………………………………………………….....................…………………….........

……………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………................

Cuộc họp kết thúc lúc …........................................ ngày ……............................................

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp