1. Hội Cựu chiến binh là gì?

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của cựu chiến quân lực lượng vũ trang và bán vũ trang tham gia đấu tranh, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia qua các thời kỳ trong chiến tranh Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối: chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hiệp hội.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có tính năng đại diện cho ý chí, ước vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cựu chiến binh. Hội tham vấn với cấp ủy Đảng, làm nòng cốt tập trung, kết đoàn, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mệnh và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có các nhiệm vụ sau:

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và cơ chế xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; Đấu tranh phản bác những ý kiến trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

 

3. Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh là gì?

Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh là mẫu biên bản ghi lại cuộc họp của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh với các nội dung, thông tin liên quan tới hội nghị.

 

4. Ý nghĩa của biên bản Đại hội Cựu chiến binh

Biên bản Đại hội Cựu chiến binh ghi nội dung, góp ý xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, cơ chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; đấu tranh chống mọi thủ đoạn, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch;

Đấu tranh phản bác những ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội;

Tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định.

 

5. Quy trình tổ chức Đại hội cựu chiến binh

Những Hội cơ sở tổ chức đại hội tiến hành 2 phiên, phiên trù bị và phiên chính thức. Những Hội cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ thực hiện nội dung trù bị trong phiên chính thức.

   Phiên trù bị: bao gồm các nội dung sau:

- Ổn định tổ chức.

- Khai mạc phiên trù bị.

- Bầu đoàn chủ tịch đại hội: Biểu quyết số lượng - Ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách dự kiến đoàn chủ tịch - xin ý kiến đại hội - biểu quyết giơ tay.

- Bầu thư ký đại hội (như bầu đoàn chủ tịch).

- Thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội. Báo cáo tình hình hội viên.

- Thông qua bản tổng hợp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam và Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Hội CCB Khối.

- Thông qua một số nội dung cần thiết  khác của đại hội.

   Phiên chính thức: Bao gồm các nội dung sau:

- Chào cờ - hát quốc ca (có thể dùng băng nhạc đệm).

- Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc.

- Đọc diễn văn khai mạc.

- Các đoàn thể chào mừng đại hội (nếu có).

- Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị đại hội.

- Đại hội tham luận Báo cáo chính trị đại hội.

- Đại biểu cấp ủy cơ sở, Hội CCB Khối phát biểu chỉ đạo.

- Tổng hợp ý kiến tham luận bổ sung Báo cáo chính trị. Biểu quyết thông qua bản tổng hợp ý kiến vào báo cáo tổng kết.

- Ứng cử, đề cử vào BCH khóa mới, bầu Tổ kiểm phiếu.

- Ban chấp hành mới họp phiên thứ nhất bầu chủ tịch, phó chủ tịch.

- Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

- Điễn văn bế mạc đại hội.

- Chào cờ (hát quốc ca).

 

6. Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh

Quý khách hàng có thể tải mẫu biên bản đại hội Cựu Chiến Binh dưới đây hoặc cũng có thể soạn thảo trực tuyến theo mẫu, in ra và sử dụng:

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

.............,ngày .....tháng....năm.....

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH

Nhiệm kỳ.........

 

Đại hội Hội CCB.....khai mạc ngày.....tháng....năm

Tổng số hội viên........dự đại hội có......hội viên

Đại biểu đến dự đại hội có.................................

Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm:..........................đồng chí

Đại hội bầu đoàn thư ký gồm:.............................đồng chí
 

Phần I: Đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới.

1. Đại hội nghe đồng chí......thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của BCH nhiệm kỳ.....trình Đại hội nghiệm kỳ......

2. Đại hội tiến hành thảo luận các ý kiến sau đây:

......................................................................................

.......................................................................................
 

Phần II: Đại hội thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên:

1. Đại hội nghe đồng chí.......thay mặt đoàn chủ tịch trình bày bản tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa.......và Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh trình Đại hội lần thứ.......

2. Đại hội tiến hành thảo luận các ý kiến sau đây:

..............................................................................

..............................................................................
 

Phần III: Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ.........

Danh sách giới thiệu bầu cử gồm các đồng chí:

1..........................................................................

2..........................................................................

3..........................................................................

Đại hội bầu các đồng chí sau đây vào ban kiểm phiếu:

1...................................................................................

2...................................................................................

3...................................................................................

Kết quả những đồng chí sau đây trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ........:

1...................................................................................

2..................................................................................

3...................................................................................
 

Phần IV: Đại hội tiến hành bầu cử đại biểu dự Đại hội cấp trên.

(Thủ tục ghi như phần bầu cử BCH)

Đại hội bế mạc hồi....giờ, ngày....tháng....năm......

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 (Ký tên) 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Ký tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

 

7. Ví dụ về biên bản Đại hội Cựu chiến binh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH

Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Hội CCB lần thứ IX khai mạc ngày 14 tháng 7 năm 2023

Tổng số hội viên 315 người. Dự đại hội có 298 hội viên.

Đại biểu đến dự đại hội có 9 đồng chí.

Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm: 3 đồng chí

Đại hội bầu đoàn thư ký gồm: 5 đồng chí

Phần I: Đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới.

1. Đại hội nghe đồng chí Trần Quốc T thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

2. Đại hội tiến hành thảo luận gồm các ý kiến sau đây:

- Dự thảo văn kiện.

- Chuẩn bị nhân sự.

Phần II: Đại hội thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên:

1. Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Tiến L thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày bản tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa IX và Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh trình Đại hội lần thứ IX

2. Đại hội tiến hành thảo luận gồm các ý kiến sau đây:

- Dự thảo văn kiện.

- Chuẩn bị nhân sự.

Phần III. Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028

Danh sách giới thiệu bầu cử gồm các đồng chí:

1. Lê Công T

2. Phạm Minh Q

3 Lê Minh T

Đại hội bầu các đồng chí sau đây vào ban kiểm phiếu:

1. Bùi Thị Phương A

2. Bùi Kim A

3. Vũ Thùy D

Kết quả những đồng chí sau đây trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Vũ Văn T

2. Lại Thúy N

3. Trần Tuấn A

Phần IV: Đại hội tiến hành bầu cử đại biểu dự Đại hội cấp trên.

1. Vũ Văn T

2. Lại Thúy N

3. Trần Tuấn A

Đại hội bế mạc hồi 15 giờ, ngày 15 tháng 7 năm 2023

 CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

  Trần Đức B     

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Như Q

                                                                                                         

                                                                                                                       

8. Một số quy định của pháp luật về hội nghị của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh

Căn cứ dựa trên Điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam quy định:

Tại điều 14 quy định về đại hội như sau:

- Đại hội cấp nào do ban chấp hành cấp đó triệu thập theo kỳ hạn quy định. Khi ban chấp hành xét thấy cần thiết hoặc khi có hơn một phần hai số tổ chức Hội trực thuộc yêu cầu và được ban chấp hành cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu tập đại hội bất thường.

- Đại biểu dự đại hội gồm đại biểu do bầu cử từ cấp dưới lên và các ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội.

Khi cần thiết ban chấp hành triệu tập đại hội được chỉ định một số đại biểu, nhưng không quá năm phần trăm tổng số đại biểu được triệu tập.

- Sau khi ban chấp hành mới được bầu, đoàn chủ tịch đại hội ủy nhiệm từ một đến ba ủy viên trong số các ủy viên được bầu, làm nhiệm vụ triệu tập ban chấp hành mới họp phiên đầu tiên để bầu ban thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch (trong ban thường vụ) và bầu ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra (trong số ủy viên ban kiểm tra), số lượng ủy viên ban thường vụ không quá một phần ba tổng số ủy viên ban chấp hành.

 

8.1 Đại hội đại biểu toàn quốc của hội Cựu chiến binh

- Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội thường lệ năm năm một lần, có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, quyết định phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác nhiệm kỳ tới, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội.

- Ban Chấp hành Trung ương Hội có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, xây dựng và định hướng nội dung hoạt động, chỉ đạo các chương trình, kế hoạch hoạt động các mặt công tác của Hội giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội đại diện cho Hội quan hệ với các cơ quan Nhà nước, với các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, với các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.

- Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra của Hội. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ và ủy viên Ban Kiểm tra di Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định.

- Ban Chấp hành Trung ương Hội họp thường lệ sáu tháng một lần, họp bất thường khi cần. Ban Thường vụ họp thường lệ sáu tháng một lần, họp bất thường khi cần, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành.

- Khi khuyết Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thì hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu cử bổ sung cho đủ số lượng do Đại hội đại biểu toàn quốc đã quyết định. Trường hợp cần tăng thêm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội do Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

 

8.2 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường lệ năm năm một lần, có nhiệm vụ: Thảo luận văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Hội, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, bầu ban chấp hành, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

- Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố có nhiệm vụ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội và Nghị quyết của đại hội cấp mình; tham gia xây dựng và cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình, phong trào của Hội; chỉ đạo công tác của Hội ở địa phương giữa hai kỳ đại hội; đại diện cho Hội quan hệ với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở tỉnh, thành phố.

- Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bầu ra ban thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch và bầu ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra.

- Ban chấp hành họp thường lệ sáu tháng một lần, họp bất thường khi cần. Ban thường vụ họp sáu tháng một lần, họp bất thường khi cần, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành.

 

 8.3 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị tương đương

- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị tương đường thường lệ năm năm một lần, có nhiệm vụ: thảo luận văn kiện của Ban Chấp hành Hội cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tớ, bầu Ban Chấp hành, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

- Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành tổ chức Hội cấp trên và Nghị quyết của đại hội cấp mình; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Hội thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, phong trào của Hội; chỉ đạo công tác Hội ở địa phương giữa hai kỳ đại hội; phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động chính trị ở địa phương.

- Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị tương đương bầu ra ban thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch và bầu ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra.

- Ban Chấp hành họp thường lệ ba tháng một lần, họp thất thường khi cần. Những địa bàn có khó khăn đặc biệt, họp thường lệ sáu tháng một lần, do Ban Chấp hành Trung ương Hội hướng dẫn. Ban thường vụ họp ba tháng một lần, họp bất thường khi cần, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành.

Trên đây là thông tin của Luật Minh Khuê về Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh. Nếu quý bạn đọc còn thắc mắc gì xin hãy liên hệ đến tổng đài tư vấn trực tiếp 24/7 1900.6162. Hy vọng bài viết trên có thể đem lại những thông tin bổ ích cho bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!