Mẫu số: 04/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Chúng tôi gồm có:...................................................................................

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):.................................................................

Địa chỉ: ..................................................Số điện thoại:...........................

Mã số thuế:............................................................................................

Tên cơ sở y tế /đơn vị nhận tài trợ:........................................................

Địa chỉ: ................................................ Số điện thoại:...........................

Mã số thuế (nếu có):...............................................................................

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở y tế/ đơn vị nhận tài trợ]:

- Tài trợ cho cơ sở y tế .

- Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc .

- Tài trợ bằng tiền .

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là …….....................................…………

Bằng tiền: ……………….....................................................................….

Hiện vật: ……………….........…… quy ra trị giá VND: ……………………..

Giấy tờ có giá ………….. quy ra trị giá VND ………………………………..

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ).

[Tên cơ sở y tế/đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi ... tại ….. ngày ... tháng... năm .... và được lập thành ….. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ

Giám đốc doanh nghiệp

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4775/CT-TTHT
V/v: Chi phí tài trợ y tế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Siemens
Địa chỉ: 5B Tôn Đứ Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1
MST : 0302727641

 

Trả lời văn thư số 03/2012/Tax ngày 15/5/2012 của công ty về chi tài trợ y tế, Cục thuế TP. có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2.22 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về chi phí tài trợ y tế không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có tài trợ hệ thống quản lý và lưu trữ hình ảnh (PACS Solutions) cho Bệnh viện Chợ Rẫy (tài trợ phục vụ hoạt động thường xuyên của bệnh viện) thì chi phí tài trợ do Công ty đóng góp nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP. thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Web CT;
- Lưu: HC, TTHT;
1076-2012/ N.V.Trường

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

 

CHI TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Theo quy định tại khoản 2, điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC sửa đổi tại điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về khoản tài trợ cho y tế như sau:

"2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)."

Như vậy, bộ hồ sơ tài trợ cho bệnh viện, cơ sở y tế gồm:

- Biên bản tài trợ theo mẫu 04/TNDN ban hành kèm TT78/2014/TT-BTC

- Chứng từ chuyển tiền (nếu chuyển khoản) hoặc phiếu thu của bệnh viện (nếu tài trợ bằng tiền mặt) đối với hình thức tài trợ bằng tiền

- Hoá đơn và hồ sơ mua hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật).

Mẫu số: 04/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Chúng tôi gồm có:...................................................................................

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):.................................................................

Địa chỉ: ..................................................Số điện thoại:...........................

Mã số thuế:............................................................................................

Tên cơ sở y tế /đơn vị nhận tài trợ:........................................................

Địa chỉ: ................................................ Số điện thoại:...........................

Mã số thuế (nếu có):...............................................................................

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở y tế/ đơn vị nhận tài trợ]:

- Tài trợ cho cơ sở y tế .

- Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc .

- Tài trợ bằng tiền .

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là …….....................................…………

Bằng tiền: ……………….....................................................................….

Hiện vật: ……………….........…… quy ra trị giá VND: ……………………..

Giấy tờ có giá ………….. quy ra trị giá VND ………………………………..

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ).

[Tên cơ sở y tế/đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi ... tại ….. ngày ... tháng... năm .... và được lập thành ….. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ

Giám đốc doanh nghiệp

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4775/CT-TTHT
V/v: Chi phí tài trợ y tế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Siemens
Địa chỉ: 5B Tôn Đứ Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1
MST : 0302727641

 

Trả lời văn thư số 03/2012/Tax ngày 15/5/2012 của công ty về chi tài trợ y tế, Cục thuế TP. có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2.22 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về chi phí tài trợ y tế không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có tài trợ hệ thống quản lý và lưu trữ hình ảnh (PACS Solutions) cho Bệnh viện Chợ Rẫy (tài trợ phục vụ hoạt động thường xuyên của bệnh viện) thì chi phí tài trợ do Công ty đóng góp nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP. thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Web CT;
- Lưu: HC, TTHT;
1076-2012/ N.V.Trường

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

 

CHI TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Theo quy định tại khoản 2, điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC sửa đổi tại điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về khoản tài trợ cho y tế như sau:

"2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)."

Như vậy, bộ hồ sơ tài trợ cho bệnh viện, cơ sở y tế gồm:

- Biên bản tài trợ theo mẫu 04/TNDN ban hành kèm TT78/2014/TT-BTC

- Chứng từ chuyển tiền (nếu chuyển khoản) hoặc phiếu thu của bệnh viện (nếu tài trợ bằng tiền mặt) đối với hình thức tài trợ bằng tiền

- Hoá đơn và hồ sơ mua hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật).