Mẫu số: 07/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ THEO CHƯƠNG TRÌNH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.

Chúng tôi gồm có:.........................................................................................

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):.......................................................................

Địa chỉ:.................................................. Số điện thoại:.................................

Mã số thuế:...................................................................................................

Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]

Địa chỉ:.....................................................Số điện thoại:..................................

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] theo chương trình Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

>> Xem thêm:  Dồn điền đổi thửa theo quy định pháp luật

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ……………….................................……..

Bằng tiền: ………………........................................................................……..

Hiện vật: ……….. quy ra trị giá VND: ………………................................……

Giấy tờ có giá ……………….. quy ra trị giá VND ……………............…………

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi... tại ngày .................... tháng... năm .... và được lập thành ……… bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Cơ sở pháp lý và nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động mới nhất

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm ?